Ajánlattételi felhívás

amely mellékleteivel együtt a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása elektronikus oldalán (www.sokoroalja.hu) 2012. július 03-án került közzétételre.

1. Az ajánlatkérő elérhetőségei

2. A közbeszerzés tárgya: Helyi termék microsite és a hozzá kapcsolódó adatgyűjtés

Mennyisége:

1 db helyi termék microsite

1 db adatgyűjtés a helyi termék adatbázishoz

A beruházás becsült nettó értéke: 1 476 000 HUF

Részletes műszaki leírása:

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület teljes területén (65 település) fellelhető helyi termékkel kapcsolatos információk közreadása honlap formájában, mely tartalmazza a termelők és gazdaságaik bemutatását (szöveges, képes információk); a termékek bemutatása csoportokba rendezve (szöveges, képes információk); keresési lehetőség; vásárlási lehetőségek bemutatása. A helyi termékek és termelők adatainak összegyűjtése; a honlap anyagának fordítása.

3. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: -

- Késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 20%-a.

- Jótállás, melynek időtartama 24 hónap.

5. A teljesítés határideje: 2013. december 31.

6. A teljesítés helye:

9100 Tét, Fő u. 88.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A vállalkozási szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással, a teljesítéstől számított 15 napon belüli történik.

Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét a Pannónia Kincse LEADER Egyesület térésgének népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatása célterületén elnyert támogatásból finanszírozza. Támogatási szerződés azonosítója: 1431162233.

8. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Az összességében legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló szervezet a nyertes pályázó.

9. Az alkalmassági követelmények

9.1. Műszaki alkalmasság igazolása:

Az Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónap bármelyik évében teljesített, beszerzés tárgya szerinti 3 db referencia bemutatása. A bemutatásnak tartalmaznia kell: az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírását, az ellenszolgáltatás nettó összegét, teljesítés helyét és idejét, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.

10. A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít.

11. Az ajánlattételi határidő: 2012. július 06. 12. óra

12. Az ajánlat benyújtásának címe:

Elektronikus úton a tarsulas@sokoroalja.hu címre,

illetve postai úton, vagy személyes kézbesítés útján a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szakmai Munkaszervezete, 9100 Tét, Fő u. 94. címre.

13. Az ajánlattétel nyelve: Magyar /HU/

14. Az ajánlatok felbontásának helye: 9100 Tét, Fő u. 94. Kisfaludy Panzió, emeleti tanácskozó terme

ideje: 2012.július 09. 8.00. óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: ajánlatkérő, az ajánlattevők és az általuk meghívott személyek.

15. A tárgyalás lehetősége: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

16. Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012. július 09. 12.00 óra

17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. július 09. 14.00. óra

18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2012. július 03.

19. A részajánlat, többváltozatú ajánlat lehetősége vagy kizárása: Részajánlat, illetve többváltozatú ajánlat nem tehető.

20. Egyéb információk:

  1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

  2. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezi.

  3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a beruházás értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról.

  4. Az ajánlatot magyar nyelven elektronikus úton, illetve 1 eredeti példányban kell benyújtani a 12. pontban megjelölt címekre. A papír alapú ajánlat minden szöveget vagy számot tartalmazó oldalát szignózni kell. Az ajánlat első oldala a felolvasólap legyen.

Tét, 2012. július 03.

Mellékletek:

1 sz. melléklet: Felolvasó lap

2. sz. melléklet: Árazatlan költségvetési kiírás

3.sz. melléklet: Vállalkozási szerződés

1. számú melléklet

A J Á N L A T I A D A T L A P

(felolvasólap)

Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézménye tetőfelújítása és fűtéskorszerűsítése - kivitelezési munkák

1. Ajánlattevő neve: ……………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: ……………………………………………………….

……………………………………………………….

Kapcsolattartó: ……………………………………………………….

Telefon: ……………………………. Telefax: ……………………………..

E-mail: ………………………………………………

2. Az ajánlatnak azok a főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Szerződéses ár (bruttó módon Ft-ban ÁFA értékkel együtt): …………………………….

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...……..………..……………….

az ajánlattevő cégszerű aláírása

2. számú melléklet

Árazatlan költségvetési kiírás

3. számú melléklet

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

/TERVEZET/

I. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje

Megrendelő: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Cím: 9100 Tét, Fő utca 88.

Képviseli: Dr. Kukorelli László elnök

Adószám: 15579625-2-08

Vállalkozó: ………………………………………………

Cím:……………………………………….

Képviseli: …………………………………..

Adószám: …………………………………..

Cégjegyzékszám: …………………………...

A szerződés tárgya: ……….

A szerződéses vállalási díj egy összegben, átalányáron, a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva:

Egyösszegű ár (átalányár): …………………………………… Ft

Szerződéses ár (nettó): …………………………………… Ft

azaz ………………………………………………………………………… forint.

ÁFA (25%): …………….……………………… Ft

Szerződéses ár (bruttó): ……………………………………. Ft

azaz ………………………………………………………………………… forint.

A vonatkozó jogszabályok alapján a szerződésre az un. fordított ÁFA szabályok érvényesek. Ennek értelmében a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés teljesítése során kiállításra kerülő részszámlán, illetve végszámlában csak a nettó díjakat szerepelteti, a vonatkozó ÁFA tartalmat a Megrendelő vallja és fizeti be.

A szerződés teljesítési határideje: 2013. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

II. Fizetési feltételek

A szerződéses vállalási díj egyösszegű prognosztizált átalányár.

A végleges munkát tartalmazó prognosztizált átalányár semmilyen körülmények között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs, adó vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozás, vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunka.

Vállalkozó a munka befejezésekor (2013. december 31.) végszámlát nyújt be.

A számla kifizetése az igazolt teljesítést követően 45 napon belül átutalással történik a Vállalkozó ………..-nál vezetett ………… számú bankszámlájára.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A. §-ban foglaltak az irányadók.

Vállalkozó az előteljesítési jogát fenntartja, de erről a Megrendelőt legalább 10 nappal korábban tájékoztatni kell.

III. Műszaki feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, kötbér

A szerződésben vállalt munkát Vállalkozó használható, működőképes egységként kell, hogy átadja, ami megfelel az érvényben lévő törvényeknek, szabványoknak és rendeleteknek.

Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy, aki egyben a teljesítési, részteljesítési jegyzőkönyveket leigazolja:

- Dr. Kukorelli László elnök

Tel: 96/561008

Fax: 96/461218

e-mail: tarsulas@sokoroalja.hu

- Vállalkozó képviselője:

Tel: …

Fax: …

e-mail: …

Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a határidőre történő teljesítését, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, aki saját belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre közös megegyezéssel halasztást adhat a Támogató szerv hozzájárulásával a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő Vállalkozónak késedelmi kötbért számíthat fel, mely a számla összegének csökkentésével kerül levonásra. Késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 20%-a.

Vállalkozó nem szankcionálható kötbér felszámításával, ha késedelmét Vis Maior vagy bizonyíthatóan megrendelő cselekedete okozta. Vis Maioron felek a következőket értik:

földrengés, vulkánkitörés), amelyet jelzőszolgálat kellő időben nem jelez.

IV. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó a szerződéses munkát a vállalt határidőig teljesíti.

Vállalkozó a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani.

V. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a Vállalkozóval folyamatosan kapcsolatot tartani.

VI. Egyéb feltételek

Jelen Vállalkozási Szerződés Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. július 03-án közzétett ajánlati felhívása alapján jött létre.

A szerződés feltételei nem változtathatók, csak a Felek által aláírt közös nyilatkozattal.

Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban, példányonként 9 számozott oldalban készült, ezért módosítása is csak ugyanennyi példányban lehetséges.

Felek a szerződést megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az arra jogosultak aláírásukkal hitelesítik.

Jelen Vállalkozási Szerződés mellékletei, melyek nem kerülnek a szerződéshez becsatolásra, de a szerződéssel együtt értelmezendőek és a Feleknél rendelkezésre állnak:

- Ajánlati Felhívás

- Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlat,

- Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentáció

Tét, 2012. július 09.

…………………………………………….

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Megrendelő

…………………………………………….

Vállalkozó

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

……………………………

Szakács Krisztián

gazdasági vezető

1