Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Navigáció
Elérhetőség
 
Bekezdések

kkv szerződés

KKV_e-learning_felnőttképzési_végleges.doc — Microsoft Word Document, 522Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Projektgazda: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

Támogató szervezet: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre

amely létrejött a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) - 1097 Budapest, Gyáli út 33-35.), a továbbiakban képző intézmény, és a képzésben résztvevő

Név : …………………………………………………………………………

Leánykori név : …………………………………………………………………………

Születés helye : …………………………………………………………………………

Születési idő : …………………………………………………………………………

*Anyja neve : …………………………………………………………………………

*Személyi ig. száma : …………………………………………………………………………

Állandó lakcíme : …………………………………………………………………………

Értesítési címe : …………………………………………………………………………

Telefonszáma : …………………………………………………………………………

E-mail címe : …………………………………………………………………………

*TAJ száma : …………………………………………………………………………

*Adószáma : …………………………………………………………………………

Állampolgársága : …………………………………………………………………………

Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, illetőleg okmány vagy a tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma:

a továbbiakban tanfolyami hallgató között - a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 52. § (2) és (3) bekezdése, a 2001. évi CI. törvény (Fktv). 20.§, és a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján - az alábbiak szerint:

1./ A képző intézmény

a tanfolyami hallgatónak a Az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások vezetői képzése, Gazdasági és igazgatási képesítések Az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások

  • Magántulajdonos-vezetői e-learning képzése

  • HR-vezetői e-learning képzése

  • Beszállítói és outsourcing- vezetői e-learning képzése

  • Tréner/tanácsadó e-learning képzése

(Az 1 db. választott képzés aláhúzással jelölendő!)

képzésre történt jelentkezését elfogadta, és a beindításra kerülő tanfolyamon férőhelyet biztosít részére.

29.§ 3. A nyitott képzés vagy távoktatás formájában szervezett felnőttképzés olyan sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatára épül, amely az oktató és a képzésben részt vevő felnőtt interaktív kapcsolatán és az önálló munkán alapuló képzést tesz lehetővé. Időtartamát, valamint az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének formáit a képzésben részt vevő felnőttel kötött felnőttképzési szerződésben a felnőttképzést folytató intézmény határozza meg. (2001. évi CI. Törvény)

A képző intézmény FAT akkreditációs követelmény szerint és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja az e-learning képzés megvalósításának valamennyi képző oldali (személyi, tárgyi) feltételét.

a) A képzés célja: A program a mikro és kisvállalkozások vezetői/tulajdonosai/HR vezetői/trénerei számára egy olyan képzést biztosít, melynek célja a résztvevők szemléletformálása és vállalkozói készségüknek és ismeretüknek komplex fejlesztése.

b) Képzéssel elsajátítható ismeretek, kompetenciák megnevezése: a résztvevők szemléletformálása és vállalkozói készségüknek és ismeretüknek komplex fejlesztése

c) A Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formája: előzetes tudásszint felmérés, képzési tanácsadás

d) A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: az e-learning rendszer által küldött tesztek megoldásával

e) A vizsgára bocsátás feltétele: -

A megengedett hiányzás mértéke: a távoktatási keretrendszer által rögzített módon, a tananyag feldolgozása alapján

f) Képzés helye: elmélet: Távoktatás

gyakorlat: --

g) A képzés időtartama

- Képzés várható kezdete: 2009. 10. 01. Képzés várható befejezése (vizsga): 2009. 10. 31.

h) Képzés ütemezése:

- Képzés óraszáma: Tanfolyami hallgató szabad időbeosztása szerint, a képzést segítő oktató (tutor) rendelkezésre állásának függvényében.

  • 7,5 elméleti óra egyéni tanulás. 0,5 óra vizsga feladatok megoldása. A képzés nem tartalmaz gyakorlati részt.

  • Maximális hiányzás: hiányzás e-learning módban nem értelmezhető, a tananyagot 100%-ban egyéni időbeosztással dolgozza fel.

A gyakorlati foglalkozással összefüggésben biztosított juttatások:-

i) előzetesen megszerzett tudás beszámítása: -

j) A vizsga megszervezésének módja, formája:

Záró vizsga: (Az e-learning rendszer által küldött tesztek megoldásával.) Eredményes a legalább 51 %-ot elért teljesítmény. A Hallgató, ez alatti teljesítménnyel pótvizsgára kötelezett.

k) Nyelvi képzés esetén a vizsgaszervező intézmény: -

l) Képzési díj: 49.520,-Ft

Vizsgadíj: 10.000,-Ft

m) A támogatás mértéke: 100%

n) A tanfolyami hallgatót terhelő költség (az előzetesen megszerzett tudás beszámításával) : 0,-Ft

o) Finanszírozás forrása: „Az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások vezetői képzése” elnevezésű pályázat szerint.

p) Kimaradás esetén a tanfolyami hallgató által befizetett összeg nem követelhető vissza.

q) A képző intézmény a képzés alatt KLE oktatási keretrendszer által biztosítja a képzési programban előírt személyi és tárgyi feltételeket.

r) A képzőintézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen.

s) A képzőintézmény szerződésszegésének következményei: a képző intézmény köteles újabb időpontban biztosítani a tanfolyam eredményes befejezését.

2./ A tanfolyami hallgató:

a) a képző intézmény oktatási rendjét az oktatóval (tutorral) egyeztetett haladási ütemet, az előírt kapcsolatok számát, a vonatkozó előírásokat betartja,

b) köteles egyéni tanulással felkészülten részt venni és az ismereteket legjobb tudása szerint elsajátítani,

c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,

d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza,

e) legjobb tudása és saját haladási üteme szerint az oktató (tutor) segítségével elsajátítja a képzési tananyagot és tudásáról az átfogó elektronikus vizsga-teszt kitöltésével számot ad,

f) a tanfolyami hallgató szerződésszegésének következményei: -

3./ A szerződő felek kártérítési felelősségéről a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 49. § és 50. §-a rendelkezik, mely szerint a tanuló - gondatlansága miatt, illetőleg a képzési szerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértése miatt - a képző intézménynek okozott kárt köteles megtéríteni.

4./ A felnőttképzési szerződés módosítására csak a szerződő felek közös megegyezésével kerülhet sor, figyelembe véve a tanulmányokat támogató pályázat elvárásait is.

A képzési szerződés megszüntethető - közös megegyezéssel

- felmondással.

A felmondást írásban kell közölni és indokolni. Mindkét fél az indokait köteles megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani. A felmondással történő szerződésbontás alapján a szerződés a kérelemben jelzett időpont előtti napon szűnik meg.

5./ A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó vizsga napján megszűnik.

6./ Minden, e felnőttképzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a 2001. évi CI. törvény (Fktv), a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. számú törvény és a végrehajtásával kapcsolatos rendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

A képzési szerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörébe tartozik.

7./ A képzési szerződést a szerződő felek, mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt írták alá.

Budapest, 2009. szeptember 25.

képző intézmény *tanfolyami hallgató

Szakmai képzés esetén államilag, vagy nemzetközileg elismert képzést jelölni kell.

BA SZ 006/b/09-e-learning Adószám: 15327851-2-43

FAT akkr. lajstromszám: 0008

* Adataim kezeléséhez hozzájárulok KRMK nyilv. szám: 01-0790-04

- 3 -

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

1097 Budapest, Gyáli út 33-35. e-mail: bmik@bmik.hu

Telefon: 347-4040 honlap: www.bmik.hu

Fax: 347-4043

FMK nyilv. szám: 01-0790-04

FAT akkr. lajstromszám: 0008

BA SZ 006/b/09-e-learning Adószám: 15327851-2-43

FAT akkr. lajstromszám: 0008

* Adataim kezeléséhez hozzájárulok FMK nyilv. szám: 01-0790-04

- 1 -

0x01 graphic

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek