Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Többcélú Társulás Kistérségi Irodaház Helyi Vidékfejlesztési Iroda HVI dokumentumai LEADER pályázati felhívás
Navigáció
Elérhetőség
 
Bekezdések

LEADER pályázati felhívás

leader_palyazati_felhivas.doc — Microsoft Word Document, 2601Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
Pályázati Felhívás

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A Vidéki Területekbe beruházó Európa

TARTALOMJEGYZÉK

1. A támogatás célja és remdeleti háttere 3. olda

2. Pályázó köre 3. oldal

3. Támogatási összeg 4. oldal

0x08 graphic
4. Támogatás 5. oldal

5. Nem támogatható tevékenységek, nem elszámolható kiadás 6. olda

6. Közösségi célú fejlesztés 7. oldal

7. Vállalkozás alapu fejlesztés 12. oldal

8. LEADER rendezvény 16. oldal

9. LEADER képzés 20. oldal

10. LEADER térségén belüli együttműködés 23. oldal

11. LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés 29. oldal

12. LEADER tervek és tanulmányok 36. oldal

13. Építési beruházásokra vonatkozó áltatlános rendelkezések 39. oldal

14. Általános költségek elszámolása 40. oldal

15. Kifizetése 40. oldal

16. Közbeszerzés 44. oldal

17. Rendelkezésre álló forrás 45. oldal

18. Kizáró okok 45. oldal

19. Vonatkozó jogszabályok listája 46. oldal

1. számú melléklet 48. oldal

2. számú melléklet 52. oldal

3. számő melléklet 54. oldal

4. számú melléklet 56. oldal

5. számú melléklet 58. oldal

6. számú melléklet 60. oldal

7. számú melléklet 63. oldal

 1. A támogatás célja és rendeleti háttere

  1. 0x08 graphic
   A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztási Progran (továbbiakban: ÚMVP) Irányító Hatósága (továbbiakban: IH) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint a Törvény 14. § (1) bekezés c) pontja és a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

  1. A támogatás célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez, a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.

  1. Az FVM rendeletben, valamint ezen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő, a kérelemre és a kérelmezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 1. Pályázók köre:

  1. Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést kíván megvalósítani a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú mellékletében szereplő valamely LEADER HACS tervezési területen.

  2. 0x08 graphic
   A pályázat keretében az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az ügyfél pályázatában szereplő fejlesztés vonatkozásában a beruházás, fejlesztés csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg, kivéve a térségen belüli és a térségek közötti és nemzetközi együttműködések jogcímek keretében megvalósuló fejlesztések vonatkozásában.

  3. Csak olyan fejlesztés részesülhet támogatásban, amely megfelel a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek. E pályázati felhívásban foglalt általános támogatási feltételeket, a HPME katalógusban az adott célterületre vonatkozó speciális feltételeket figyelembe véve kell alkalmazni.

 1. Támogatási összeg

3.1 Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási összeget, és nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget.

3.2 Jelen pályázati felhívás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet képezi. Ennek értelmében:

  1. a támogatás összege a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget;

  2. 0x08 graphic
   a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

  3. az e rendelet alapján megítélt támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében „de minimis” támogatásnak minősül.

 1. Támogatás

4.1. Támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS tervezési területén a HPME katalógusban foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:

  1. LEADER közösségi célú fejlesztés;

  2. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés;

  3. LEADER rendezvény;

  4. LEADER képzés;

  5. LEADER térségen belüli együttműködés;

  6. LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés;

  7. LEADER tervek és tanulmányok.

4.2. Egy pályázatban kizárólag:

   1. egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás;

   2. egy jogcímen belül egy célterületre irányulhat.

  1. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél, egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

  1. Egy ügyfél a 2007-2013-as tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

  1. Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének benyújtását követően nyújthat be.

0x08 graphic

  1. Az ügyfél köteles ezen pályázati felhívás mellékletét képező a LEADER HPME katalógusban megjelölt, a LEADER HACS-ok által előírt minden egyéb csatolandó dokumentum minden oldalára felvezetni az illetékes LEADER HACS nevét és az ügyfél MVH regisztrációs számát. A csatolandó nyilatkozatok, együttműködési megállapodások akkor tekinthetők érvényesnek, ha tartalmazzák valamennyi érintett fél egyértelmű beazonsítására szolgáló adatokat valamint az érintettek felek aláírásukkal ellátták azt.

 1. Nem támogatható tevékenységek, nem elszámolható kiadás

5.1. Nem vehető igénybe támogatás:

  1. önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;

  2. az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető - ellátását szolgáló épület, épületrész fejlesztésére, valamint eszköz és technológia fejlesztésére;

  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

  4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18) FVM rendelet;

  5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

  6. 0x08 graphic
   az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

  7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009 (IX. 29.) FVM rendelet;

  8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre.

5.2 A nem elszámolható kiadásokat a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 1. Közösségi célú fejlesztés

  1. A támogatás célja a vidéki térségekben olyan közösségi célú beruházások támogatása, amelyek a helyi társadalom közös szükségleteinek kielégítését segítik elő, javítják az adott térségben élők életminőségét és hozzájárulnak az illetékes LEADER HACS LEADER tervében megfogalmazott közhasznú célok megvalósításához.

  1. E jogcím keretében pályázat benyújtására jogosult ügyfelek, amennyiben a LEADER HACS vonatkozó célterülete erről másként nem rendelkezik:

 1. a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ban meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja;

 2. székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;

 3. székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

amennyiben a fejlesztés a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló 1997. évi CLVI. törvény. V. fejezete 26. §. c) pontja szerinti feladatellátást segíti elő.

  1. E jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

 1. 0x08 graphic
  a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;

 2. ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

 1. minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

0x08 graphic
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

 1. tradicionális eszköz beszerzése: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei;

 2. a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;

 3. 0x08 graphic
  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

 4. marketing kiadások:

ga) hirdetések költségei;

gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;

  • adatgyűjtés költségei;

  • adatbázis-használati jog költségei;

  • szerkesztés költségei;

  • terjesztés költségei;

  • nyomdai költségek;

  • fotó és grafikai költségek;

gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

gd) kiállítások részvételi költségei;

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

 1. a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások;

 2. A 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

  1. A pályázatban önállóan csak a 6.3 bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 6.3 bekezdés c), f) h) és i) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 6.3 bekezdés a) vagy b) vagy d) vagy e) vagy g) pontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatóak.

  2. A 6.3 bekezdés i) pontja szerinti működési kiadások az e rendelet 2. számú melléklete alapján számolhatók el, ha a beruházás, fejlesztés hozzájárul a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztéséhez, vagy elősegíti a vállalkozások létrehozását és fejlesztését, vagy hozzájárul a turisztikai tevékenység ösztönzéséhez. A kiadások mértéke nem haladhatja meg:

 1. első évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 5 %-át, legfeljebb bruttó 2 600 000 Ft-ot;

 2. a második évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 4 %-át, legfeljebb bruttó 2 000 000 Ft-ot;

 3. 0x08 graphic
  a harmadik évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 3 %-át, legfeljebb bruttó 1 600 000 Ft-ot.

  1. Ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz akkor a Vhr. 20. § (3) bekezdésétől eltérően az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizethető a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80 %-át meghaladó összeg.

  2. A Vhr. 20. § (4) bekezdésében foglaltakat az ügyfél külön köteles teljesíteni a beruházási és a működési kiadások vonatkozásában.

  3. A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a 6.3. bekezdés d) pont szerinti tradicionális eszköz beszerzése esetén egy árajánlatot kell mellékelni.

  4. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

  5. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  6. A Vhr 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

  7. A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya, a fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

  8. A 6.3 a) - c) bekezdésekhez kapcsolódó fejlesztések esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.

  9. Működési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a beruházásra irányuló fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontjától kezdődően felmerült kiadásokra lehet benyújtani.

 1. Vállalkozási alapú fejlesztés

     1. A támogatás célja a vidéki térségekben működő vagy induló vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

  1. 0x08 graphic
   Támogatás igénybevételére jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen:

  1. működő vagy induló mikro-, kis-, és középvállalkozás vagy gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát;

  2. működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja;

  3. székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

  4. székhellyel vagy telephellyel rendelkező non profit szervezet

  5. amennyiben a fejlesztés, tevékenység a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló 1997. évi CLVI. törvény V. fejezet 26. §. c) pontjától eltérő feladat ellátását segíti elő

  1. Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:

 1. NACE REV 2 B nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtési tevékenység;

 2. NACE REV 2 4730 szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem;

 3. NACE REV 2 46 szerinti nagykereskedelem;

 4. NACE REV 2. K ágazat nemzetgazdasági ág - Pénzügyi tevékenység és bizotsítási tevékenység;

 5. NACE REV 2. 41 szerinti épületek építése

 6. NACE REV 2. L nemzetgazdasái ág- Ingatlanügyletek;

 7. NACE REV 2 O Nemzetgazdasági ág - Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombizotsítás

 8. NACE REV 2. és P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb okatatás;

 9. NACE REV 2 5210 belüli mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása;

 10. 0x08 graphic
  NACE REV 2 7731 szerinti mezőgazdasági gép kölcsönzés;

 11. NACE REV 2 03 szerinti halgazdálkodás;

 12. NACE REV 2 49 szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás;

 13. NACE REV 2 50 szerinti vízi szállítás;

 14. NACE REV 2 51 szerinti légi szállítás.

A NACE REV 2. besorolásokat a 1893/2006/EK rendelet tartalmazza.

  1. E jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

 1. a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;

 2. ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

 1. minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

0x08 graphic
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

0x08 graphic
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

 1. tradicionális eszköz beszerzése: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei;

 2. eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;

 3. a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

 4. marketing kiadások:

ga) hirdetések költségei;

gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei:

  • adatgyűjtés költségei;

  • adatbázis-használati jog költségei;

  • szerkesztés költségei;

  • terjesztés költségei;

  • nyomdai költségek;

  • fotó és grafikai költségek;

gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

gd) kiállítások részvételi költségei;

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

 1. a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusa szerint meghatározott speciális kiadások.

  1. A Vhr. 27.§ (1) bekezdés g) pontjától eltérően a 7.4 bekezdés d) pontja szerinti tradicionális eszközbeszerzés esetében egy árajánlatot kell mellékelni.

  2. 0x08 graphic
   Pályázatban önállóan csak a 7.4 bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 7.4 bekezdés c), f), h) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 7.4 bekezdés a) vagy b) vagy d) vagy e) vagy g) pontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatóak.

  3. A támogatás mértéke, ha az ügyfél a fejlesztést:

 1. hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;

 2. nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60 %-a.

  1. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  2. A Vhr 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

  3. A pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.

  4. A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya amennyiben a fejlesztés célja indokolja, a fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

 1. LEADER rendezvény

 1. Támogatás célja a vidéki térségekben élők helyi identitástudatának erősítése, információkhoz történő hozzáférésének elősegítése az illetékes LEADER HACS LEADER Tervében megfogalmazott gazdaságfejlesztési, illetve életminőség javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósításával.

  1. Támogatás igénybevételére jogosult az illetékes LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen:

 1. működő és induló mikro-, kis-, és középvállalkozás,

 2. 0x08 graphic
  működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a tevékenységgel érintett település a tagja;

 3. székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;

 4. székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

 5. lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009 (VIII. 29) FVM rendelet értelmében támogatást elnyert IKSZT címbirtokos szervezet a kötelezően ellátandó szolgáltatások teljesítése érdekében ezen jogcím vonatkozásában támogatást nem igényelhet.

  2. Nem vehető igénybe támogatás:

 1. termékek bemutatását szolgáló rendezvényekre

 2. gazdasági társaságok érdekeit szolgáló rendezvényekre;

 3. politikai célú rendezvényre.

  1. A 8.4. bekezdésben a) alpontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

  2. Az ügyfél köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

  3. Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni.

  4. A LEADER rendezvény jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

 1. rendezvény költségei:

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

0x08 graphic
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;

af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

ah) étel -, italfogyasztás;

 1. marketing tevékenység:

ba) meghívók, hirdetések költségei;

bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei:

  • adatgyűjtés költségei;

  • adatbázis-használati jog költségei;

  • szerkesztés költségei;

  • terjesztés költségei;

  • nyomdai költségek;

  • fotó és grafikai költségek;

bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

bd) kiállítások részvételi költségei;

be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);

 1. infrastruktúra-fejlesztés:

ca) tereprendezés;

cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

 1. eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

 2. a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

 3. 0x08 graphic
  a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások.

  1. Az 8.8 bekezdés a) pontjának ah) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg az 8.8 bekezdés alapján igényelt aa)-ag) alapján elszámolható kiadás összegének 15%-át.

  2. Az 8.8 bekezdés b) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 8.8 bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 30 %-át.

  3. Az 8.8 bekezdés c) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 8.8 bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20 %-át.

  4. Az 8.8 bekezdés d) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 8.8 bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20 %-át.

  5. A pályázatban önállóan csak az 8.8. bekezdés a) pontja aa)-ad) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek, az 8.8 bekezdés a) pontja ae)-ah) alpontjában, valamint b)-f) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak az 8.8. bekezdés a) pontja aa)-ad) alpontjában szereplő legalább egyik kiadással együtt támogathatók.

  6. A jogcím keretében támogatható rendezvény megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

  7. A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.

  8. A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

 1. természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás:

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;

ab) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a;

 1. települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

  1. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  2. A rendezvény támogatásához az alábbi feltételeknek is teljesülnie kell:

 1. a rendezvény megvalósításának helye a Magyar Köztársaság;

 2. 0x08 graphic
  a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a rendezvény helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

  1. Ha a referenciaár az ezen pályázatban foglaltak alapján nem állapítható meg akkor legalább két árajánlatot az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül miért a drágábbat választja;

 1. LEADER képzés

  1. Támogatás célja az illetékes LEADER HACS LEADER tervében megfogalmazott, az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései, és a LEADER tevékenységekhez kapcsolódó oktatás, képzés megvalósítása vidéki térségben élők szakismereteinek bővítése a helyi igényeknek megfelelően.

  2. Támogatás igénybevételére és oktatás szervezésére jogosult az illetékes LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen:

 1. működő és induló mikro-, kis-, és középvállalkozás;

 2. működő települési önkormányzat, a 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a tevékenységgel érintett település a tagja, települési kisebbségi önkormányzat;

 3. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;

 4. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

 5. lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

  2. Az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles legalább 5 db fotóval, jelenléti ívvel, oktatási napló vezetésével, képzési tematika elkészítésével dokumentálni, illetve a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.

  3. 0x08 graphic
   Az elszámolható kiadás legmagasabb összege a részvételi díj és résztvevők száma alapján számított összeg, de legfeljebb nettó 15.000 Ft/résztvevő/nap. Egy napnak a legalább nyolc képzési óra tekintendő, ennél rövidebb időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó.

  4. Nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás), szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

  5. A képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni a felek nevét és személyes adatait, a képzés témáját, időpontját, időtartamát, a képzési órák számát.

  6. A LEADER képzés jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

 1. képzés, oktatás:

aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;

ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

ad) terembérlet;

ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;

af) eszközbérlés;

ag) vizsgával kapcsolatos díjak;

ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;

ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;

 1. a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

 2. a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

 3. a fejlesztés, beruház megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások.

  1. Az 9.8 bekezdés a) pontjának ai) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 9.8 bekezdés alapján igényelt aa)-ah) alpontja alapján elszámolható kiadás összegének 40%-át.

  2. 0x08 graphic
   Az 9.8 bekezdés c) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 9.8. bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20 %-át.

  3. A pályázatban önállóan csak a 9.8 bekezdés a) pontja aa), illetve az ad)-ah) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 9.8 bekezdés a) pontja ai) alpontjában és b)-d) pontjában meghatározott elszámolható költségek csak a 9.8 bekezdés a) pontja aa), és az ad)-ah) alpontjában szereplő kiadások valamelyikével együtt támogathatók. Az 9.8 bekezdés a) pontja ab), ac), és ai) alpontjaiban meghatározott kiadások csak abban az esetben támogathatók, ha e pontokon kívül legalább még egy 9.8 bekezdés a) pontjában szereplő kiadás is elszámolásra kerül.

  4. Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdő időpontját a résztvevők, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

  5. A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

 1. természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás:

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;

ab) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a;

 1. települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100 %.

  1. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  2. A jogcím keretében támogatható képzés megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

  3. A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.

  4. A képzés támogatására az alábbi feltételeknek is teljesülnie kell:

   1. a képzés megvalósításának helye a Magyar Köztársaság;

   2. a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a képzés helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

  1. A pályázathoz mellékelni kell:

    1. 0x08 graphic
     ha a referenciaár az ezen pályázatban foglaltak alapján nem állapítható meg akkor legalább két árajánlatot az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül miért a drágábbat választja;

    2. képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.

 1. LEADER térségen belüli együttműködés

  1. A támogatás célja az illetékes LEADER HACS LEADER tervében meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, térségen belüli szakmai együttműködés ösztönzése, segítése.

  2. A jogcím keretében tervezett együttműködések, tevékenységek az illetékes LEADER HACS tervezési területén valósulhatnak meg, kivételt képez ez alól, amikor az együttműködés keretében az együttműködő partnerek célja az ország területén belüli közös megjelenés.

  3. Támogatás igénybevételére jogosult az illetékes LEADER HACS illetékességi területén:

 1. működő és induló mikro, kis-, és középvállalkozás;

 2. működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a tevékenységgel érintett település a tagja;

 3. székhellyel vagy telephellyel rendelkező non profit szervezet;

 4. székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

 5. lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

  1. E jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatóak el:

 1. rendezvény költségei:

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

0x08 graphic
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;

ag) étel -, italfogyasztás;

 1. oktatás, képzés költségei:

ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;

bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

bd) terembérlet;

be) meghívók;

bf) eszközbérlés;

bg) vizsgával kapcsolatos díjak;

bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;

bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;

bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

 1. kiadványkészítés költségei:

ca) adatgyűjtés költségei;

cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);

cc) szerkesztés költségei;

cd) terjesztés költségei;

ce) nyomdai költségek;

cf) fotó és grafikai költségek;

 1. marketing tevékenység költségei:

da) hirdetés költségei;

db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;

dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

dd) promóciók költségei;

de) honlap készítés költsége;

0x08 graphic
df) kiállítások részvételi költségei;

 1. kapcsolattartás költségei:

ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);

eb) kommunikációs költség;

ec) szállás költsége;

ed) étkezés;

ee) napidíj;

 1. infrastruktúra-fejlesztés:

fa) tereprendezés;

fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

 1. a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások.

  1. A 10.4 bekezdés b) pontjának bc) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 10.4. bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

  2. A 10.4. bekezdés b) pontjának bb) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 10.4. bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

  3. A 10.4 bekezdés a) pontjának ag) aplontjában, a b) pontjának bi) alpontjában és az e) pontjának ed) alpontjába meghatározott kiadás vonatkozásában elszámolt költség nem haladhatja meg a 10.4. bekezdés alapján, ezen költségek nélküli számolt elszámolható kiadás 20%-át.

  4. A 10.4 bekezdés f) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 10.4 bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

  5. A pályázatban önállóan csak a 10.4 bekezdés a)-d) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 10.4 bekezdés e) és f) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 10.4 bekezdés a)-d) pontjában szereplő költségek valamelyikével együtt támogathatók.

  6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

  7. 0x08 graphic
   A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdő időpontját a résztvevők, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

  8. A képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni a felek nevét és személyes adatait, a képzés témáját, időpontját, időtartamát, a képzési órák számát.

  1. A térségen belüli együttműködés keretében megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában:

     1. az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles legalább 5 db fotóval, jelenléti ívvel, oktatási napló vezetésével, képzési tematika elkészítésével dokumentálni, illetve a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

     2. az elszámolható kiadás legmagasabb összege a résztvevők száma alapján számított összeg, de legfeljebb nettó 15.000 Ft/résztvevő/nap;

     3. nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési, (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás) szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához;

     4. a résztvevők részére a képzés ingyenes.

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet értelmében támogatást elnyert IKSZT címbirtokos szervezet a kötelezően ellátandó szolgáltatások teljesítése érdekében ezen jogcím vonatkozásában támogatást nem igényelhet.

  2. A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás:

      1. termékek bemutatását szolgáló rendezvényekre;

    1. gazdasági társaságok érdekeit szolgáló rendezvényekre;

    2. politikai célú rendezvényre.

  1. A 10.15. bekezdésben a) alpontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

  2. 0x08 graphic
   A térségen belüli együttműködés vonatkozásában az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:

 1. a megvalósításának helye a Magyar Köztársaság;

 2. a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a térségen belüli együttműködés helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

  1. A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:

  1. a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni;

  2. rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni.

  1. A LEADER térségen belüli együttműködés eredményes irányításának biztosítása érdekében az elérendő célokat, az irányítással, a koordinálással, a nyomon követéssel és az értékeléssel kapcsolatos felelősség megosztásának módját egy hivatalos együttműködési megállapodásban kell kifejteni.

  2. Az együttműködési megállapodás a résztvevő szervezetek jogi formába foglalt, és valamennyi partner által aláírt közös dokumentum. Ennek a dokumentumnak egyértelműen meg kell határoznia a projekt céljait, illetve azok elérése érdekében végrehajtandó kezdeményezéseket, az egyes partnereknek a projekt kivitelezésében betöltött szerepét, valamint a projektben való pénzügyi részvételét.

  3. Az együttműködési megállapodás mintáját az IH az FVM és MVH honlapján elérhetővé teszi.

  4. Az együttműködési megállapodásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 1. a partnerek írásos kötelezettségvállalását, feltüntetve a koordináló szervezet és a partner nevét és címét;

 2. az együttműködési projekt részletes leírását, feltüntetve:

ba) a projekt céljait;

0x08 graphic
bb) az azok eléréséhez végrehajtani kívánt intézkedéseket;

bc) a potenciális kedvezményezetteket;

bd) az egyes partnereknek a projekt megszervezésében és végrehajtásában betöltött szerepét (adott esetben az egyes műveletek végrehajtására felhatalmazott technikai szervezetek nevét);

be) a projekt megszervezését és nyomon követését szolgáló intézkedéseket;

bf) a többoldalú projekttől várt eredményeket;

 1. a tervezett teljes költségvetést és az egyes partnerek pénzügyi hozzájárulását;

 2. egy indikatív ütemtervet;

 3. ha a felek belátása szerint intézik a felek közötti jogvitákat, az irányadó jogot és az illetékes bíróságokat, amely alatt vagy valamelyik partner lakóhelye vagy üzleti tevékenységének központja szerinti, vagy a projekt végrehajtásának helye szerinti jog és bíróság értendők. Rendszerint előnyben részesül a koordináló akciócsoport üzleti tevékenységének központja;

 4. ha a partnerek úgy kívánják, további szervezetek részére megengedő záradékot;

 5. a megállapodás módosítását lehetővé tevő eljárást.

  1. A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

  1. természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás:

aa) fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;

ab) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a;

  1. települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén az összes elszámolható kiadás 100 %;

  2. egyházi és nonprofit szervezet esetében:

ca) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 90 %-a;

cb) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 80 %-a.

  1. A jogcím keretében megvalósuló fejlesztések megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

  2. 0x08 graphic
   A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.

  3. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  4. A pályázathoz mellékelni kell:

 1. ha a referenciaár az ezen pályázatban foglaltak alapján nem állapítható meg akkor legalább két árajánlatot az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül miért a drágábbat választja;

 2. az együttműködésben részt vevő szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás hiteles másolatát.

 1. LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés

  1. A támogatás célja az illetékes LEADER HACS LEADER tervében meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, a vidéki területek közötti, LEADER mentén szerveződött más vidéki térségek közötti és transznacionális együttműködések kialakítása, erősítése.

  2. A tagállamon belüli területek közötti együttműködés a LEADER-tengely által kiválasztott legalább egy területet érint.

  3. A transznacionális együttműködés az Európai Unión belül és az Európai Unión kívüli országok részvételével valósulhat meg, legalább két olyan tagállam részvételével, amelyek közül legalább az egyik a LEADER-tengely alapján került kiválasztásra.

  4. A 11.3. bekezdésben foglalt együttműködés esetében a megvalósítás során partnerként bevonhatók az 1698/2005/EK 62.cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti csoportok.

  5. Támogatás igénybevételére jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen:

 1. működő és induló mikro-, kis-, és középvállalkozás;

 2. 0x08 graphic
  működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás melynek a tevékenységgel érintett település a tagja, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás melynek a tevékenységgel érintett település a tagja;

 3. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező non profit szervezet;

 4. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy.

  1. E jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

  1. rendezvény költségei:

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

ag) étel -, italfogyasztás;

  1. képzés, oktatás költségei:

ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;

bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

bd) terembérlet;

be) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;

bf) eszközbérlés;

bg) vizsgával kapcsolatos díjak;

bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;

bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;

bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

  1. 0x08 graphic
   kiadványkészítés költségei:

ca) adatgyűjtés költségei;

cb) adatbázis-használati jog költségei;

cc) szerkesztés költségei;

cd) terjesztés költségei;

ce) nyomdai költségek;

cf) fotó készítés költségei;

  1. marketing tevékenység költségei:

da) hirdetés költségei;

db) kiadványok, szórólapok készítésének és terjesztésének költségei;

 1. reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

dd) kiállításokon részvétel költségei;

de) promóciók költségei;

df) honlap készítés költsége;

  1. kapcsolattartás költségei:

ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);

eb) kommunikációs költség;

ec) szállás költsége;

ed) étkezés;

ee) fordítás, tolmácsolás;

  1. infrastruktúra-fejlesztés:

fa) tereprendezés;

fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

  1. a fejlesztés, beruház megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások.

  1. A 11.6 bekezdés a) pontjának ag) aplontjában, a b) pontjának bi) alpontjában és az e) pontjának ed) alpontjában meghatározott kiadás vonatkozásában elszámolt költség nem haladhatja meg a 11.6. bekezdés alapján, ezen költégek nélküli számolt elszámolható kiadás 20%-át.

  2. A 11.6 bekezdés b) pontjának bb) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 11.6 bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

  3. 0x08 graphic
   11.6 bekezdés b) pontjának bc) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 11.6 bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

  4. 11.6 bekezdés f) pontjának meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 11.6 bekezdés a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

  5. A pályázatban önállóan csak a 11.6 bekezdés a) pontja aa)-ad), af) alpontjában, és b) pontja ba), bf), bg) alpontjában, valamint c)-d) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 11.6 bekezdés e) és f) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 11.6 bekezdés a) pontja aa)-ad), af) alpontjában, és b) pontja ba), bb), bf), bg) alpontjában, valamint c)-d) pontjában szereplő költségek valamelyikével együtt támogathatók. A 11.6 bekezdés a) pontja ae), ag) alpontjában meghatározott kiadás abban az esetben támogatható, ha e ponton kívül legalább még egy, a 11.6 bekezdés a) pontjában szereplő kiadás is elszámolásra kerül. A 11.6 bekezdés b) pontjának bc), bd), be), bi) és bj) alpontjaiban meghatározott kiadások abban az esetben támogathatók, ha e pontokon kívül legalább még egy, a 11.6 bekezdés b) pontjában szereplő kiadás is elszámolásra kerül.

  6. A LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés eredményes irányításának biztosítása érdekében az elérendő célokat, az irányítással, a koordinálással, a nyomon követéssel és az értékeléssel kapcsolatos felelősség megosztásának módját, egy hivatalos együttműködési megállapodásban kell kifejteni, ami ennélfogva hozzájárul az átlátható irányítás és a kölcsönös kötelezettségvállalások egyértelműségének biztosításához.

  7. Az együttműködési megállapodás a részt vevő országok, térségek jogi formába foglalt, és valamennyi partner által (a koordináló LEADER HACS-ot is beleértve) aláírt közös dokumentum. Ennek a dokumentumnak egyértelműen meg kell határoznia a projekt céljait, illetve azok elérése érdekében végrehajtandó kezdeményezéseket, az egyes partnereknek a projekt kivitelezésében betöltött szerepét, valamint a projektben való pénzügyi részvételét.

  8. Az együttműködési megállapodás mintáját az IH az FVM és MVH honlapján elérhetővé teszi.

  9. Az együttműködési megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a partnerek írásos kötelezettségvállalását, feltüntetve a koordináló akciócsoport és a partner helyi akciócsoportok / helyi csoportok nevét és címét;

 2. az együttműködési projekt részletes leírását, feltüntetve:

ba) a projekt céljait;

az azok eléréséhez végrehajtani kívánt intézkedéseket;

bc) a potenciális kedvezményezetteket;

0x08 graphic
bd) az egyes partnereknek a projekt megszervezésében és végrehajtásában betöltött szerepét (adott esetben az egyes műveletek végrehajtására felhatalmazott technikai szervezetek nevét);

be) a projekt megszervezését és nyomon követését szolgáló intézkedéseket;

bf) a többoldalú projekttől várt eredményeket;

 1. a tervezett teljes költségvetést és az egyes partnerek pénzügyi hozzájárulását;

 2. egy indikatív ütemtervet;

 3. amennyiben a felek/akciócsoportok belátása szerint intézik a felek közötti jogvitákat, az irányadó jogot és az illetékes bíróságokat: ez alatt vagy valamelyik partner/akciócsoport lakóhelye vagy üzleti tevékenységének központja szerinti, vagy a projekt végrehajtásának helye szerinti jog és bíróságok értendők. Rendszerint előnyben részesül a koordináló akciócsoport üzleti tevékenységének központja;

 4. ha a partnerek úgy kívánják, további helyi akciócsoportok / csoportok csatlakozását megengedő záradékot;

 5. a megállapodás módosítását lehetővé tevő eljárást.

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

  2. A térségek közötti és nemzetközi együttműködés keretében megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdő időpontját a résztvevők, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

  3. A képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni a felek nevét és személyes adatait, a képzés témáját, időpontját, időtartamát, a képzési órák számát.

  1. 0x08 graphic
   A térségek közötti és nemzetközi együttműködés keretében megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában:

 1. az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles legalább 5 db fotóval, jelenléti ívvel, oktatási napló vezetésével, képzési tematika elkészítésével dokumentálni, illetve a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

 2. az elszámolható kiadás legmagasabb összege a résztvevők száma alapján számított összeg, de legfeljebb nettó 15.000 Ft/résztvevő/nap;

 3. nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel- és italfogyasztás), szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához;

 4. a résztvevők részére a képzés ingyenes.

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet értelmében támogatást elnyert IKSZT címbirtokos szervezet a kötelezően ellátandó szolgáltatások teljesítése érdekében ezen jogcím vonatkozásában támogatást nem igényelhet.

  2. A térségek közötti és nemzetközi együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás:

 1. termékek bemutatását szolgáló rendezvényekre;

 2. gazdasági társaságok érdekeit szolgáló rendezvényekre;

 3. politikai célú rendezvényre.

  1. A 11.21 bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

  2. A térségek közötti és nemzetközi együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:

     1. a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni;

     2. 0x08 graphic
      a rendezvény lezárást követően 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni.

  1. A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

      1. mikro, kis-, és középvállalkozás:

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;

ab) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a;

      1. települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén az összes elszámolható kiadás 100 %;

      2. egyházi és nonprofit szervezet esetében:

ca) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 90 %-a;

cb) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 80 %-a.

  1. A jogcím keretében megvalósuló fejlesztések megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

  2. A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.

  1. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  2. A térségen belülik közötti és nemzetközi együttműködés vonatkozásában az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:

  1. a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a térségen belüli együttműködés helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

  1. A pályázathoz mellékelni kell:

 1. ha a referenciaár az ezen pályázatban foglaltak alapján nem állapítható meg akkor legalább két árajánlatot az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül miért a drágábbat választja;

 2. az együttműködésben részt vevő szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás hiteles másolatát.

 1. LEADER tervek, tanulmányok

  1. 0x08 graphic
   A támogatás célja a HACS stratégiájának megvalósítását elősegítő, a HACS területén megvalósuló szükségletfelmérések, tervek, tanulmányok, előkészítő tanulmányok elkészítése.

  2. E jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

 1. szükségletfelmérések, tervek, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;

 2. a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig. Kivétel az alábbi költségek:

ba) 74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás;

bb) 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás;

bc) 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás;

bd) 74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás;

be) 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás;

bf) 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás;

bg) 74.20.2 Építészeti szolgáltatás;

bh) 74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás;

bi) 74.20.6 Építési projekt vezetése;

bj) 74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés;

 1. a fejlesztés, beruház megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadások.

  1. Támogatás igénybevételére jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen:

       1. működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás amennyiben a tevékenységgel érintett település a tagja;

       2. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező non profit szervezet;

       3. székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy.

  1. 0x08 graphic
   Az elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg a nettó 18. 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

  2. A támogatás mértéke, ha a fejlesztés:

 1. hátrányos helyzetű területen valósul meg, akkor az összes elszámolható kiadás 85 %-a;

 2. egyéb területen az összes elszámolható kiadás 80 %-a.

  1. A jogcím keretében megvalósuló fejlesztések megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

  2. A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.

  3. Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

  4. Ha a referenciaár az ezen pályázatban foglaltak alapján nem állapítható meg akkor legalább két árajánlatot az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül miért a drágábbat választja;

 1. Építési beruházasokra vonatkozó általános rendelkezések:

Az itt nem ismertetett kérdések vonatkozóan a 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletben foglaltak az irányadóak.

13.1 A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;

 2. ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

 3. 0x08 graphic
  építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni;

 4. a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével - műszaki leírást és dokumentációt;

 5. legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az ÉNGY-ben foglaltak alapján nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja;

13.2. Építési beruházások esetében a pályázathoz az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell:

 1. az építési normagyűjtemény alapján munkanemenkénti költségvetés-összesítőt,

 2. az építési tételek részletes felsorolását,

 3. az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatányon árajánlatos tétel bejelentő lapot,

 4. legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.

13.3 Az 13.2. bekezdés szerinti építési normagyűjteményt, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is, az IH a 2007. évben április 20-ig, azt követően évente január 15-ig közleményben teszi közzé.

13.4 Az IH a 13.3 bekezdés szerint közzétett építési normagyűjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti és azt június 1-jéig közleményben teszi közzé.

13.5 A pályázat benyújtásakor a pályázat benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni.

13.6. Amennyiben külön jogszabály értékbecslés benyújtását teszi kötelezővé, kizárólag az IH által közleményben közzétett értékbecslőktől származó szakvélemény fogadható el.

13.7. Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több építési kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie.

0x08 graphic
13.8. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.

13.9. Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is.

13.10. Építési beruházás esetén a pályázat eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében, valamint az egyéb jogszabályban szabályozott esetekben a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.

13.11. Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.

13.12. A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyűjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

13.13. Amennyiben a 13.12. bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, úgy a vonatkozó pályázat benyújtási időszakának első napján hatályos Építési Normagyűjtemény az irányadó.

 1. Általános költségek elszámolása (Vhr. 31. § alapján elszámolható költségek)

14.1. A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás:

 1. 0x08 graphic
  a 5. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig,

 2. az engedélyezési eljárás díja,

 3. a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke,

 4. közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj.

14.2. Az 14.1. bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a pályázatban.

14.3. Az 14.1 bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás 14.1 bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a.

14.4. A 5. számú melléklet SZJ 74.4 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult művelet népszerűsítésére fordíthatók.

14.5. Az 14. 1 a) bekezdés szerinti kiadásokra vonatkozóan a pályázat benyújtását megelőző költségek is elszámolhatóak, de a beszerzés időpontja nem lehet korábbi, mint 2007. január 1. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi.

14.6. Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.

 1. Kifizetések

A kifizetésekre vonatkozóan a 23/207. (IV.17.) FVM rendeletben foglaltak az irányadóak.

15.1 A tevékenység megkezdésének időpontja:

 1. a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi;

 2. építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma;

 3. 0x08 graphic
  nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződése megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.

15.2. A tevékenység tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

15. 3. Ha egy tevékenység az 14.1 bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg.

15.4. A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a tevékenység végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

15.5. Amennyiben a pályázat alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

15.6. A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

15.7. A 15.6. bekezdésben foglalt kiadások igazolására a tevékenység megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a pályázat összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

15.8. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

15.9. A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy VTSZ számának, vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik.

0x08 graphic
15.10. Amennyiben kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a 15.9. bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

15.11. A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve - tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:

 1. a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;

 2. a teljesítés időpontját;

 3. a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját;

 4. a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;

 5. a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;

 6. a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;

 7. könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását;

 8. a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;

 9. a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;

 10. a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját, amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került.

15.12. Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként.

15.13. Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját:

 1. adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó;

 2. egyéb esetben a nettó;

 3. az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó;

 4. 0x08 graphic
  elszámolható kiadás képezi.

15.14. Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

15.15. Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott tevékenységgel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, illetve - amennyiben támogatási rendelet ahhoz joghatást fűz - a bevételei vonatkozásában.

15.16. A technikai segítségnyújtás intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

15.17. Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni.

15.18. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett - hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett - hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

15.19. Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, melynek az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia.

15.20. Építéssel járó tevékenységek esetén:

 1. az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

 2. engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez;

 3. 0x08 graphic
  új vízi létesítmény létrehozása esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, illetve az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

 1. Közbeszerzés

16.1 Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:

 1. az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

 2. az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

 3. a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

 4. a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,

 5. annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.

  1. Az ügyfél köteles továbbá:

 1. MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és

 2. az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait;

 3. ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

0x08 graphic
16.3. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje:

 1. gépbeszerzés esetén 6 hónappal,

 2. építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

16.4. Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézbesítését követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

16.5. Az 16.4 bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a Kbt. 343. § (1) bekezdésében előírt kézbesítését követően folytatja.

 1. Rendelkezésre álló forrás

17.1 LEADER HACS-onként 2007-2013 közötti tervezési időszakban a141/2007 (XII. 14.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szerint rendelkezésre álló forrás.

 1. Kizáró okok:

  1. Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

  2. Pályázat akkor nyújtható be, ha az ügyfél:

       1. szervezet a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

       2. sem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

  1. Ha az ügyfél a benyújtott pályázati formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, hiánypótlásnak helye nincs.

 1. Vonatkozó jogszabályok listája

  • 0x08 graphic
   1698/2005/EK tanácsi rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

  • 2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

  • 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről;

  • 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendelet (a továbbiakban 1698/2005/EK rendelet) 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről;

  • 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről;

  • 1997. évi CXXXV. Törvény halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

  • 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;

  • 1997. évi CXXXV. törvény a települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről;

  • 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás;

  • 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról;

  • 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről;

  • 1997. évi CLVI. törvény a Közhasznú szervezetek tevékenységéről;

  • 1990. évi LXV. törvény helyi önkormányzatokról;

  • 0x08 graphic
   135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;

  • 136/2008. (X. 18) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;

  • 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;

  • 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;

  • 112/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;

  • 139/2008. (X. 22.) FVM az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;

  • 1893/2006/EK rendelet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.

   1. számú melléklet

   FOGALOMJEGYZÉK:

   1. 0x08 graphic
    LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendelet (a továbbiakban 1698/2005/EK rendelet) 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kiválasztott, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;

   2. LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe (a továbbiakban LEADER HACS terület): az IH által határozatban elfogadott, a LEADER HACS tagságát alkotó települések együttes közigazgatási területe;

   3. illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert LEADER HACS, amely a rendelet által megnevezett tervezési területen látja el jogi személyiséggel rendelkező szervezetén keresztül az ÚMVP III. és IV. tengelye intézkedéseinek végrehajtását;

   4. munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségű ügyviteli, adminisztratív szervezet, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési szerződés alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében az IH által megállapított feladatleírás alapján;

   5. ügyfél: ügyfél lehet az a természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS tervezési területen;

   6. 0x08 graphic
    Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az illetékességi területre kidolgozott és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégia;

   7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER része (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely a 1698/2005/EK rendelet 61-65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmaz;

   8. non-profit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), c.), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, valamint az egyesülési jogról szóló az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület;

   9. egyházi jogi személy: a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2) és (3) bekezdése szerint megalakult jogi személy;

   10. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerinti megközelítés;

   11. jogcím: a 122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet keretében az illetékes LEADER HACS területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az azonos fejlesztések, tevékenységek megvalósítása érdekében meghirdetett célterületek összessége.

   12. célterület: egy jogcímen belül jogszabályban, az illetékes LEADER HACS HVS-e alapján meghatározott Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény (a továbbiakban: HPME), amely megvalósítására a pályázat irányul;

   13. HPME katalógus: a LEADER tervben szereplő HPME struktúra alapján elkészített, a 122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet alapján meghirdetett LEADER pályázati felhívásban szereplő, az illetékes LEADER HACS-ok tervezési területére speciális támogatási feltételeket, célterületeket tartalmazó katalógus;

   14. LEADER forrás: az IH által, a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben közzétett forrásallokáció alapján a HACS lakosságszámával és településszámával arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LEADER támogatásra, valamint a HACS működésére fordítható forrást;

   15. LEADER támogatás: a LEADER HACS 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás, amelyet a LEADER HACS a LEADER jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására fordíthat;

   16. közösségi célú beruházások: az olyan fejlesztések, amelyek a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló 1997. évi CLVI. tv. V. fejezet 26. § c) pontja szerinti feladat ellátását segíti elő;

   17. 0x08 graphic
    közhasznú tevékenységek: az 1997. évi CLVI törvény V. fejezet 26. §. c) pontja szerint meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységek. Egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás vonatkozásában létesítő okirattal nem szükséges igazolni a közhasznú tevékenység ellátását;

   18. alapszolgáltatások: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok keretében nyújtott szolgáltatások;

   19. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;

   20. helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, feldolgozott termék;

   21. vidéki térség: az ÚMVP IV. tengelyes LEADER jogcím vonatkozásában jogosult települések köre, vagyis a 10.000 főnél kevesebb lakosú vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű települések (a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével);

   22. vonalas létesítmény: eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtő, csatorna és árok, külső telefon és telekommunikációs hálózat beleértve a csatlakozási pontot;

   23. ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletek által szabályozott jogcímek;

   24. 0x08 graphic
    ÚMVP III. tengely horizontális intézkedései: az ÚMVP III. tengelyében lévő 311., 321., 323/2., 331., 341., kódszámon szereplő intézkedések;

   25. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontja szerinti meghatározásnak megfelelő fogalom;

   26. meglévő épület: ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, térképen feltüntetett épület;

   27. NACE: a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási szabványa az EU-ban. ("Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes").

   28. működési kiadások elszámolási időszaka: első alkalommal a beruházás utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontja és az első működési kiadások kifizetési kérelmének benyújtási időszaka első napját megelőző nap közötti időszak, azt követően a 122/2009 (IX: 17.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott adott kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak első napját megelőző nap és a megelőző kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak első napja közötti időszak.

     1. számú melléklet

   Személyhez kötődő kiadások:

    1. munkaszerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

    2. 0x08 graphic
     munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;

    3. jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része.

   Dologi kiadás címén igénybe vehető szolgáltatások:

     1. időszaki kiadvány kiadása,

     2. számítógépes adathordozó sokszorosítása,

     3. gáz-halamzállapotú természtes gáz,

     4. villamosenergia-termelés,

     5. villamosenergia-elosztás,

     6. gázelosztás,

     7. gőz-, melegvízellátás,

     8. víztermelés, -kezelés, -elosztás,

     9. könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,

     10. egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem,

     11. vasúti szállítás,

     12. menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás,

     13. nemzeti postai tevékenység,

     14. futárpostai tevékenység,

     15. távközlés,

     16. biztosítás (kivéve életbiztosítás),

     17. ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

     18. hardver-szaktanácsadás,

     19. szoftverkiadás,

     20. irodagép-, számítógép-javítás,

     21. egyéb számítástechnikai tevékenység,

     22. humán kutatás, fejlesztés,

     23. üzletviteli tanácsadás,

     24. hirdetés,

     25. fényképészet,

     26. titkári, fordítói tevékenység,

     27. máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,

     28. szennyvíz gyűjtése, kezelése,

     29. hulladékkezelés,

     30. 0x08 graphic
      rádió-, televízióműsor-szolgáltatás,

     31. kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme,

     32. piac-, közvélemény kutatás,

     33. személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

     34. alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység,

     35. számítógép, kommunikációs eszköz javítása,

     36. szórakoztatóelektronikai cikk javítása.

     1. számú melléklet

   Nem elszámolható kiadások

   1. Általános korlátozások:

   1. 0x08 graphic
    ingatlan vásárlása;

   2. garanciális költségek;

   3. franchise díj;

   4. banki költségek,

   5. működési költségek (rezsi), kivéve közhasznú fejlesztés;

   6. kiszállási díj;

   7. élő állat beszerzése;

   8. az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépjármű beszerzési költsége.

   1. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele:

   1. az ügyfél saját maga által előállított termék, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;

   2. az ügyfél önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak bekerülési értéke;

   3. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;

   4. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik;

   5. eszközök leszerelési költsége;

   6. a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;

   7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet az ügyfél csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

   8. azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti, vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal az ügyfélnél bármely telephelyen már használatban voltak;

   9. készletek beszerzése;

   10. operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan;

   11. az apportált eszköz, ingatlan értéke;

   12. üzletrész- és részvényvásárlás.

   1. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó, gyártási know-how:

   1. gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja;

   2. 0x08 graphic
    nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével.

   1. Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

   1. ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlására, lízingelésére fordított összeg.

   1. Információs technológia-fejlesztések:

   1. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

   2. a terméktámogatási díj.

   1. Tanácsadás igénybevétele:

   1. munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége;

   2. forráslehetőségek feltérképezésére irányuló tanácsadás díja;

   3. adótanácsadás és könyvelés díja.

   1. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

   1. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei,

   2. a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek.

   4. számú melléklet

   Egységes pontozási szempontok

   Horizontális

   0x08 graphic
   1. Esélyegyenlőség: (Célcsoportok: fogyatékkal élő, roma származasúak, 50 évnél idősebb munkavállaló, 25 év alatti pályakezdők)

   • 0x08 graphic
    az esélyegyenlőségi szempontok nem jelennek meg a projektben;

   • legalább 1 célcsoport szempontjából bemutatott az esélyegyenlőség érvényesülése;

   • legalább 2 célcsoport szempontjából bemutatott az esélyegyenlőség érvényesülése

   Kérelem alapján

   0 pont

   3 pont

   5 pont

   2. Újszerűség, innovativitás /max 5 pont adható/

   • új terméket és/vagy szolgáltatást nem hoz létre

   • új megközelítés alkalmazása a térség humán, természeti és gazdasági erőforrásainak összekapcsolása érdekében;

   • a hagyományosan egymástól elkülönült szektorok kapcsolatainak erősítése jellemző.

   Kérelem alapján

   0 pont

   3 pont

   5 pont

   3. Komplex projekt részét képezi:

   • Igen:

   • Nem:

   Kérelem és HVS alapján

   10 pont

   0 pont

   Összesen:

   20 pont

   Közhasznú beruházás esetében

   Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

   Bázis évre vonatkozóan

   Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

   az 5%-ot, akkor 1 pont;

   a 9%-ot, akkor 2 pont;

   a 13%-ot, akkor 3 pont.

   Saját bevételek aránya meghaladja

   az 5%-ot, akkor 1 pont;

   a 9%-ot, akkor 2 pont;

   a 13%-ot, akkor 3 pont

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)

   3 pont

   Kérelmező értékelése

   Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan

   Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

   a 10%-ot, akkor 1 pont;

   a 15%-ot, akkor 2 pont;

   Saját bevételek aránya

   a 10%-ot, akkor 1 pont;

   a 15%-ot, akkor 2 pont;

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)

   2 pont   Üzemeltetési vizsgálat

   Amennyiben a személyi jellegű kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást követő 4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalékpontonként növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.

   5 pont

   0x08 graphic
   Vállalkozás alapú beruházás esetében

   0x08 graphic

   Értékelési szempont megnevezése

   Értékelés módja

   Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

   A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

   Befektetett eszközök változása

   2

   Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

   2

   Értékcsökkenés változása

   2

   Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

   1

   Vállalatértékelés

   A vállalkozás 1 főre utó árbevételének a vizsgálata

   2

   Adózás előtti eredmény vizsgálata az igénylés benyújtását megelőző két évben

   2

   Terv adatok értékelése

   A vállalkozás 1 főre utó árbevételének a vizsgálata

   3

   Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

   Ha vállalkozás 1 főre jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló vállalkozások esetében, ha eléri az egy alkalmazottra jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.

   2

   Ha kérelmező benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.

   2

   Ha az árbevétel arányos adózás előtti eredmény a 4. évre nézve a bázis évhez képest 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 pont. Induló vállalkozás esetében a vizsgálatot az aktiválás követő évre kell vizsgálni.

   2

   Összesen adható pont

   20

   Pénzügyi terv

   max. 20 pont

   Működtetési és fenntarthatósági terv/üzleti terv

   max. 30+10 pont

   Max: 60 pont

   5. számú melléklet

   Általános költségek

   Kiadás SZJ száma
   Főcsoport

   Kiadás SZJ száma Alcsoport

   0x08 graphic
   Kiadás megnevezése

   A beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított kiadásának X%-a

   A maximálisan elszámolható kiadás
   (Ft)

   72.2

   0x08 graphic
   Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

   72.22

   Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

   6%

   6 000 000

   72.3

   Adatfeldolgozás

   6%

   6 000 000

   73.1

   Műszaki kutatás, fejlesztés

   73.10.13.0

   Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés

   6%

   6 000 000

   73.10.14.0

   Agrártudományi kutatás, fejlesztés

   6%

   6 000 000

   73.2

   Humán kutatás, fejlesztés

   73.20.12.0

   Közgazdasági-tudományi kutatás

   6%

   6 000 000

   74.1

   Jogi, gazdasági tevékenység

   74.11.15.0

   Jogi dokumentálás

   6%

   6 000 000

   74.11.17.0

   Egyéb jogi szolgáltatás

   6%

   6 000 000

   74.12.30.0

   Adótanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.13

   Piac-, közvéleménykutatás

   2%

   2 000 000

   74.14.11.0

   Általános üzletviteli tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.14.12.0

   Pénzügyi üzletviteli tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.14.13.0

   Marketing célú üzletviteli tanácsadás

   6%

   6000 000

   74.14.14.0

   Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.14.15.0

   Termelésszervezési tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.14.16.0

   PR célú üzletviteli tanácsadás

   2%

   2 000 000

   74.14.17.0

   Egyéb üzletviteli tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.14.21.0

   Témamenedzselés, programkoordinálás

   6%

   6 000 000

   74.14.22.0

   Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.2

   Mérnöki tevékenység, tanácsadás

   74.20.2

   Építészeti szolgáltatás

   6%

   6 000 000

   74.20.3

   Műszaki szakértés, tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.20.4

   Integrált mérnöki szolgáltatás

   6%

   6 000 000

   74.20.5

   Település-, tájrendezés, -tervezés

   6%

   6 000 000

   74.20.6

   Építési projekt vezetése

   6%

   6 000 000

   74.20.71.0

   Földtani szakértés

   6%

   6 000 000

   74.20.72.0

   Földtani vizsgálat

   6%

   6 000 000

   74.20.73.0

   Földmérés, térképészet

   6%

   6 000 000

   74.20.75.0

   Nem mérnöki műszaki tanácsadás

   6%

   6 000 000

   74.3

   Műszaki vizsgálat, elemzés

   74.30.11

   Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

   6%

   6 000 000

   74.30.12

   Fizikai tulajdonság elemzése

   6%

   6 000 000

   74.30.13

   Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése

   6%

   6 000 000

   74.4

   Hirdetés

   74.40.12.0

   Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

   2%

   2 000 000

   74.40.13.0

   Egyéb hirdetési szolgáltatás

   2%

   2 000 000

   74.40.20.0

   Reklámfelület, -idő eladása

   2%

   2 000 000

   74.8

   Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás

   74.87.14.0

   Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés

   6%

   6 000 000

   74.87.16.1

   Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

   6%

   6 000 000

   74.87.16.3

   0x08 graphic
   Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

   6%

   6 000 000

   74.87.16.5

   Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

   6%

   6 000 000

   92.52.11.1.

   Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme.

   12%

   6 000 000

   6. számú melléklet

   LEADER HPME katalógusa:

   LEADER HACS azonosító száma és neve:

    

   LEADER HACS neve

   1.

   „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

   2.

   „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

   3.

   36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

   4.

   3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

   5.

   0x08 graphic
   A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

   6.

   Abaúj Leader Egyesület

   7.

   Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület

   8.

   Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

   9.

   Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

   10.

   Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

   11.

   Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   12.

   Borsod-Torna-Gömör Egyesület

   13.

   Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

   14.

   BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

   15.

   Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

   16.

   Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt.

   17.

   Dél-Baranya határmenti települések Egyesülete

   18.

   Dél-Borsodi LEADER Egyesület

   19.

   Déli Napfény Nonprofit Kft.

   20.

   Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

   21.

   Dél-Zempléni Nektár LEADER Nonprofit Kft.

   22.

   DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

   23.

   Duna Összeköt Egyesület

   24.

   Dunamellék LEADER Egyesület

   25.

   Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   26.

   Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

   27.

   Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   28.

   Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

   29.

   Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

   30.

   Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

   31.

   Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület

   32.

   Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   33.

   Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

   34.

   Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   35.

   Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

   36.

   Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

   37.

   GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

   38.

   Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

   39.

   Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

   40.

   HAJT-A Csapat Egyesület

   41.

   HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

   42.

   Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

   43.

   Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

   44.

   Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.

   45.

   Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

   46.

   Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

   47.

   Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

   48.

   Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

   49.

   Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

   50.

   Kiskunok Vidékéért Egyesület

   51.

   Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   52.

   0x08 graphic
   Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

   53.

   Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

   54.

   Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   55.

   Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

   56.

   Maros-völgyi LEADER Egyesület

   57.

   Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

   58.

   Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

   59.

   MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

   60.

   Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

   61.

   Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   62.

   Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

   63.

   Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   64.

   Őrség Határok Nélkül Egyesület

   65.

   Pannónia Kincse Leader Egyesület

   66.

   Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

   67.

   Rinya-Dráva Szövetség

   68.

   Sághegy Leader Egyesület

   69.

   Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

   70.

   SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület

   71.

   Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

   72.

   Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   73.

   Szatmár Leader Egyesület

   74.

   Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület

   75.

   Szinergia Egyesület

   76.

   Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

   77.

   Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

   78.

   Tiszatér Leader Egyesület

   79.

   Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

   80.

   Tiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda Nonprofit Kft.

   81.

   Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.

   82.

   UTIRO Leader Egyesület

   83.

   ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

   84.

   Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

   85.

   Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

   86.

   Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület

   87.

   Vidékünk a jövőnk Szövetség

   88.

   Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

   89.

   Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   90.

   Zala Termálvölgye Egyesület

   91.

   Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

   92.

   Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

   93.

   Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

   94.

   Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

   95.

   0x08 graphic
   Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

   96.

   Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

   7. számú melléklet

   LEADER jogosult települések

   0x08 graphic


   Aba

   Abádszalók

   Abaliget

   Abasár

   Abaújalpár

   Abaújkér

   Abaújlak

   Abaújszántó

   Abaújszolnok

   Abaújvár

   Abda

   Abod

   Ábrahámhegy

   Ács

   Acsa

   Acsád

   Acsalag

   Ácsteszér

   Adács

   Ádánd

   Adásztevel

   Adony

   Adorjánháza

   Adorjás

   Ág

   Ágasegyháza

   Ágfalva

   Aggtelek

   Agyagosszergény

   Ajak

   Aka

   Akasztó

   Alacska

   Alap

   Alattyán

   Alcsútdoboz

   Aldebrő

   Algyő

   Alibánfa

   Almamellék

   Almásfüzitő

   Almásháza

   Almáskamarás

   Almáskeresztúr

   Álmosd

   Alsóberecki

   Alsóbogát

   Alsódobsza

   Alsógagy

   Alsómocsolád

   Alsónána

   Alsónémedi

   Alsónemesapáti

   Alsónyék

   Alsóörs

   Alsópáhok

   Alsópetény

   Alsórajk

   Alsóregmec

   Alsószenterzsébet

   Alsószentiván

   Alsószentmárton

   Alsószölnök

   Alsószuha

   Alsótelekes

   Alsótold

   Alsóújlak

   Alsóvadász

   Alsózsolca

   Ambrózfalva

   Anarcs

   Andocs

   Andornaktálya

   Andrásfa

   Annavölgy

   Apácatorna

   Apagy

   Apaj

   Aparhant

   Apátfalva

   Apátistvánfalva

   Apátvarasd

   Apc

   Áporka

   Apostag

   Aranyosapáti

   Aranyosgadány

   Arka

   Arló

   Arnót

   Ároktő

   Árpádhalom

   Árpás

   Ártánd

   Ásotthalom

   Ásványráró

   Aszaló

   Ászár

   Aszód

   Aszófő

   Áta

   Átány

   Atkár

   Attala

   Babarc

   Babarcszőlős

   Babócsa

   Bábolna

   Bábonymegyer

   Babosdöbréte

   Babót

   Bácsalmás

   Bácsbokod

   Bácsborsód

   Bácsszentgyörgy

   Bácsszőlős

   Badacsonytomaj

   Badacsonytördemic

   Bag

   Bagamér

   Baglad

   Bagod

   Bágyogszovát

   Baj

   Bajánsenye

   Bajna

   Bajót

   Bak

   Bakháza

   Bakóca

   Bakonszeg

   Bakonya

   Bakonybánk

   Bakonybél

   Bakonycsernye

   Bakonygyirót

   Bakonyjákó

   Bakonykoppány

   Bakonykúti

   Bakonynána

   Bakonyoszlop

   Bakonypéterd

   Bakonypölöske

   Bakonyság

   Bakonysárkány

   Bakonyszentiván

   Bakonyszentkirály

   Bakonyszentlászló

   0x08 graphic
   Bakonyszombathely

   Bakonyszücs

   Bakonytamási

   Baks

   Baksa

   Baktakék

   Baktalórántháza

   Baktüttös

   Balajt

   Balástya

   Balaton

   Balatonakali

   Balatonalmádi

   Balatonberény

   Balatonboglár

   Balatoncsicsó

   Balatonederics

   Balatonendréd

   Balatonfenyves

   Balatonfőkajár

   Balatonföldvár

   Balatonfűzfő

   Balatongyörök

   Balatonhenye

   Balatonkenese

   Balatonkeresztúr

   Balatonlelle

   Balatonmagyaród

   Balatonmáriafürdő

   Balatonőszöd

   Balatonrendes

   Balatonszabadi

   Balatonszárszó

   Balatonszemes

   Balatonszentgyörgy

   Balatonszepezd

   Balatonszőlős

   Balatonudvari

   Balatonújlak

   Balatonvilágos

   Balinka

   Balkány

   Ballószög

   Balmazújváros

   Balogunyom

   Balotaszállás

   Balsa

   Bálványos

   Bana

   Bánd

   Bánfa

   Bánhorváti

   Bánk

   Bánokszentgyörgy

   Bánréve

   Bár

   Barabás

   Baracs

   Baracska

   Báránd

   Baranyahídvég

   Baranyajenő

   Baranyaszentgyörgy

   Barbacs

   Barcs

   Bárdudvarnok

   Barlahida

   Bárna

   Barnag

   Bársonyos

   Basal

   Baskó

   Báta

   Bátaapáti

   Bátaszék

   Baté

   Bátmonostor

   Bátor

   Bátorliget

   Battonya

   Bátya

   Batyk

   Bázakerettye

   Bazsi

   Béb

   Becsehely

   Becske

   Becskeháza

   Becsvölgye

   Bedegkér

   Bedő

   Bejcgyertyános

   Békás

   Bekecs

   Békéssámson

   Békésszentandrás

   Bekölce

   Bélapátfalva

   Bélavár

   Belecska

   Beled

   Beleg

   Belezna

   Bélmegyer

   Beloiannisz

   Belsősárd

   Belvárdgyula

   Benk

   Bénye

   Bér

   Bérbaltavár

   Bercel

   Beregdaróc

   Beregsurány

   Berekböszörmény

   Berekfürdő

   Beremend

   Berente

   Beret

   Berettyóújfalu

   Berhida

   Berkenye

   Berkesd

   Berkesz

   Bernecebaráti

   Berzék

   Berzence

   Besence

   Besenyőd

   Besenyőtelek

   Besenyszög

   Besnyő

   Beszterec

   Bezedek

   Bezenye

   Bezeréd

   Bezi

   Bicsérd

   Bihardancsháza

   Biharkeresztes

   Biharnagybajom

   Bihartorda

   Biharugra

   Bikács

   Bikal

   Biri

   Birján

   Bisse

   Boba

   Bocfölde

   Boconád

   Bócsa

   Bocska

   Bocskaikert

   Boda

   Bodajk

   Bodmér

   Bodolyabér

   Bodonhely

   Bodony

   Bodorfa

   Bodrog

   Bodroghalom

   Bodrogkeresztúr

   Bodrogkisfalud

   0x08 graphic
   Bodrogolaszi

   Bódvalenke

   Bódvarákó

   Bódvaszilas

   Bogács

   Bogád

   Bogádmindszent

   Bogdása

   Bogyiszló

   Bogyoszló

   Bojt

   Bókaháza

   Bokod

   Bokor

   Boldog

   Boldogasszonyfa

   Boldogkőújfalu

   Boldogkőváralja

   Boldva

   Bolhás

   Bolhó

   Bóly

   Boncodfölde

   Bonyhádvarasd

   Bonnya

   Bordány

   Borgáta

   Borjád

   Borota

   Borsfa

   Borsodbóta

   Borsodgeszt

   Borsodivánka

   Borsodnádasd

   Borsodszentgyörgy

   Borsodszirák

   Borsosberény

   Borszörcsök

   Borzavár

   Bosta

   Botpalád

   Botykapeterd

   Bozzai

   Bozsok

   Bózsva

   Bőcs

   Böde

   Bödeháza

   Bögöt

   Bögöte

   Böhönye

   Bököny

   Bölcske

   Bőny

   Börcs

   Börzönce

   Bősárkány

   Bőszénfa

   Bucsa

   Bucsu

   Búcsúszentlászló

   Bucsuta

   Budajenő

   Bugac

   Bugacpusztaháza

   Bugyi

   Buj

   Buják

   Buzsák

   Bük

   Bükkábrány

   Bükkaranyos

   Bükkmogyorósd

   Bükkösd

   Bükkszék

   Bükkszenterzsébet

   Bükkszentkereszt

   Bükkszentmárton

   Bükkzsérc

   Bürüs

   Büssü

   Büttös

   Cák

   Cakóháza

   Cece

   Cégénydányád

   Ceglédbercel

   Cered

   Chernelházadamonya

   Cibakháza

   Cigánd

   Cikó

   Cirák

   Cún

   Csabacsűd

   Csabaszabadi

   Csabdi

   Csabrendek

   Csáfordjánosfa

   Csaholc

   Csajág

   Csákány

   Csákánydoroszló

   Csákberény

   Csákvár

   Csanádalberti

   Csanádapáca

   Csanádpalota

   Csánig

   Csány

   Csányoszró

   Csanytelek

   Csapi

   Csapod

   Csárdaszállás

   Csarnóta

   Csaroda

   Császár

   Császártöltés

   Császló

   Csátalja

   Csatár

   Csataszög

   Csatka

   Csávoly

   Csebény

   Csécse

   Csegöld

   Csehbánya

   Csehi

   Csehimindszent

   Csém

   Csemő

   Csempeszkopács

   Csengele

   Csenger

   Csengersima

   Csengerújfalu

   Csengőd

   Csénye

   Csenyéte

   Csép

   Csépa

   Csepreg

   Csér

   Cserdi

   Cserénfa

   Cserépfalu

   Cserépváralja

   Cserháthaláp

   Cserhátsurány

   Cserhátszentiván

   Cserkeszőlő

   Cserkút

   Csernely

   Cserszegtomaj

   Csertalakos

   Csertő

   Csesznek

   Csesztreg

   Csesztve

   Csetény

   0x08 graphic
   Csévharaszt

   Csibrák

   Csikéria

   Csikóstőttős

   Csikvánd

   Csincse

   Csipkerek

   Csitár

   Csobád

   Csobaj

   Csobánka

   Csókakő

   Csokonyavisonta

   Csokvaomány

   Csolnok

   Csólyospálos

   Csoma

   Csomád

   Csombárd

   Csongrád

   Csonkahegyhát

   Csonkamindszent

   Csopak

   Csór

   Csorna

   Csorvás

   Csót

   Csöde

   Csögle

   Csökmő

   Csököly

   Csömend

   Csömödér

   Csömör

   Csönge

   Csörnyeföld

   Csörög

   Csörötnek

   Csősz

   Csővár

   Csurgó

   Csurgónagymarton

   Dabas

   Dabronc

   Dabrony

   Dad

   Dág

   Dáka

   Dalmand

   Damak

   Dámóc

   Dánszentmiklós

   Dány

   Daraboshegy

   Darány

   Darnó

   Darnózseli

   Daruszentmiklós

   Darvas

   Dávod

   Debercsény

   Debréte

   Decs

   Dédestapolcsány

   Dég

   Dejtár

   Délegyháza

   Demecser

   Demjén

   Dencsháza

   Dénesfa

   Derecske

   Derekegyház

   Deszk

   Detek

   Detk

   Dévaványa

   Devecser

   Dinnyeberki

   Diósberény

   Diósd

   Diósjenő

   Dióskál

   Diósviszló

   Doba

   Doboz

   Dobri

   Dobronhegy

   Dóc

   Domaháza

   Domaszék

   Dombegyház

   Dombiratos

   Dombrád

   Domony

   Domoszló

   Dormánd

   Dorogháza

   Dozmat

   Döbörhegy

   Döbröce

   Döbrököz

   Döbrönte

   Döge

   Dömös

   Dömsöd

   Dör

   Dörgicse

   Döröske

   Dötk

   Dövény

   Drágszél

   Drávacsehi

   Drávacsepely

   Drávafok

   Drávagárdony

   Drávaiványi

   Drávakeresztúr

   Drávapalkonya

   Drávapiski

   Drávaszabolcs

   Drávaszerdahely

   Drávasztára

   Drávatamási

   Drégelypalánk

   Dubicsány

   Dudar

   Duka

   Dunaalmás

   Dunabogdány

   Dunaegyháza

   Dunafalva

   Dunaföldvár

   Dunakiliti

   Dunapataj

   Dunaremete

   Dunaszeg

   Dunaszekcső

   Dunaszentbenedek

   Dunaszentgyörgy

   Dunaszentmiklós

   Dunaszentpál

   Dunasziget

   Dunatetétlen

   Dunavarsány

   Dunavecse

   Dusnok

   Dúzs

   Ebergőc

   Ebes

   Écs

   Ecséd

   Ecseg

   Ecsegfalva

   Ecseny

   Ecser

   Edde

   Edve

   Egerág

   Egeralja

   Egeraracsa

   Egerbakta

   Egerbocs

   Egercsehi

   Egerfarmos

   Egerlövő

   Egerszalók

   Egerszólát

   Égerszög

   Egervár

   Egervölgy

   Egyed

   Egyek

   Egyházasdengeleg

   Egyházasfalu

   Egyházasgerge

   Egyházasharaszti

   Egyházashetye

   Egyházashollós

   Egyházaskesző

   Egyházaskozár

   Egyházasrádóc

   Elek

   Ellend

   Előszállás

   Emőd

   Encs

   Encsencs

   Endrefalva

   Endrőc

   Enese

   Enying

   Eperjes

   Eperjeske

   Eplény

   Epöl

   Ercsi

   Erdőbénye

   Erdőhorváti

   Erdőkertes

   Erdőkövesd

   Erdőkürt

   Erdősmárok

   Erdősmecske

   Erdőtarcsa

   Erdőtelek

   Erk

   Érpatak

   Érsekcsanád

   Érsekhalma

   Érsekvadkert

   Értény

   Erzsébet

   Esztár

   Eszteregnye

   Esztergályhorváti

   Ete

   Etes

   Etyek

   Fábiánháza

   Fábiánsebestyén

   Fácánkert

   Fadd

   Fáj

   Fajsz

   Fancsal

   Farád

   Farkasgyepű

   Farkaslyuk

   Farmos

   Fazekasboda

   Fedémes

   Fegyvernek

   Fehérgyarmat

   Fehértó

   Fehérvárcsurgó

   Feked

   Feketeerdő

   Felcsút

   Feldebrő

   Felgyő

   Felpéc

   Felsőberecki

   Felsőcsatár

   Felsődobsza

   Felsőegerszeg

   Felsőgagy

   Felsőjánosfa

   Felsőkelecsény

   Felsőlajos

   Felsőmarác

   Felsőmocsolád

   Felsőnána

   Felsőnyárád

   Felsőnyék

   Felsőörs

   Felsőpáhok

   Felsőpakony

   Felsőpetény

   Felsőrajk

   Felsőregmec

   Felsőszenterzsébet

   Felsőszentiván

   Felsőszentmárton

   Felsőszölnök

   Felsőtárkány

   Felsőtelekes

   Felsőtold

   Felsővadász

   Felsőzsolca

   Fényeslitke

   Fenyőfő

   Ferencszállás

   Fertőboz

   Fertőd

   Fertőendréd

   Fertőhomok

   Fertőrákos

   Fertőszentmiklós

   Fertőszéplak

   Fiad

   Filkeháza

   Fityeház

   Foktő

   Folyás

   Fonó

   Fony

   Fonyód

   Forráskút

   Forró

   Földeák

   Földes

   Főnyed

   Fulókércs

   Furta

   Füle

   Fülesd

   Fülöp

   Fülöpháza

   Fülöpjakab

   Fülöpszállás

   Fülpösdaróc

   Fürged

   Füzér

   Füzérkajata

   Füzérkomlós

   Füzérradvány

   Füzesabony

   Füzesgyarmat

   Fűzvölgy

   Gáborján

   Gáborjánháza

   Gacsály

   Gadács

   Gadány

   Gadna

   Gádoros

   Gagyapáti

   Gagybátor

   Gagyvendégi

   Galambok

   Galgaguta

   Galgagyörk

   Galgahévíz

   0x08 graphic
   Galgamácsa

   Gálosfa

   Galvács

   Gamás

   Ganna

   Gánt

   Gara

   Garáb

   Garabonc

   Garadna

   Garbolc

   Gárdony

   Garé

   Gasztony

   Gátér

   Gávavencsellő

   Géberjén

   Gecse

   Géderlak

   Gégény

   Gelej

   Gelénes

   Gellénháza

   Gelse

   Gelsesziget

   Gemzse

   Gencsapáti

   Gérce

   Gerde

   Gerendás

   Gerényes

   Geresdlak

   Gerjen

   Gersekarát

   Geszt

   Gesztely

   Geszteréd

   Gétye

   Gibárt

   Gic

   Gige

   Gilvánfa

   Girincs

   Gógánfa

   Golop

   Gomba

   Gombosszeg

   Gór

   Gordisa

   Gosztola

   Gödre

   Gölle

   Gömörszőlős

   Gönc

   Göncruszka

   Gönyű

   Görbeháza

   Görcsöny

   Görcsönydoboka

   Görgeteg

   Gősfa

   Grábóc

   Gulács

   Gutorfölde

   Gyalóka

   Gyanógeregye

   Gyarmat

   Gyékényes

   Gyenesdiás

   Gyepükaján

   Gyermely

   Gyód

   Gyomaendrőd

   Gyóró

   Gyömöre

   Gyöngyfa

   Gyöngyösfalu

   Gyöngyöshalász

   Gyöngyösmellék

   Gyöngyösoroszi

   Gyöngyöspata

   Gyöngyössolymos

   Gyöngyöstarján

   Gyönk

   Győrasszonyfa

   Györe

   Györgytarló

   Györköny

   Győrladamér

   Győröcske

   Győrság

   Győrsövényház

   Győrszemere

   Győrtelek

   Győrújbarát

   Győrújfalu

   Győrvár

   Győrzámoly

   Gyugy

   Gyulaháza

   Gyulaj

   Gyulakeszi

   Gyúró

   Gyügye

   Gyüre

   Gyűrűs

   Hács

   Hagyárosbörönd

   Hahót

   Hajdúbagos

   Hajdúböszörmény

   Hajdúdorog

   Hajdúnánás

   Hajdúszoboszló

   Hajdúszovát

   Hajmás

   Hajmáskér

   Hajós

   Halastó

   Halászi

   Halásztelek

   Halimba

   Halmaj

   Halmajugra

   Halogy

   Hangács

   Hangony

   Hantos

   Harasztifalu

   Harc

   Harka

   Harkakötöny

   Harkány

   Háromfa

   Háromhuta

   Harsány

   Hárskút

   Harta

   Hásságy

   Hédervár

   Hedrehely

   Hegyesd

   Hegyeshalom

   Hegyfalu

   Hegyháthodász

   Hegyhátmaróc

   Hegyhátsál

   Hegyhátszentjakab

   Hegyhátszentmárton

   Hegyhátszentpéter

   Hegykő

   Hegymagas

   Hegymeg

   Hegyszentmárton

   Héhalom

   Hejce

   Hejőbába

   Hejőkeresztúr

   Hejőkürt

   Hejőpapi

   Hejőszalonta

   Helesfa

   Helvécia

   Hencida

   Hencse

   Herceghalom

   Hercegkút

   Hercegszántó

   Heréd

   Héreg

   Herencsény

   Herend

   Heresznye

   Hermánszeg

   Hernád

   Hernádbűd

   Hernádcéce

   Hernádkak

   Hernádkércs

   Hernádnémeti

   Hernádpetri

   Hernádszentandrás

   Hernádszurdok

   Hernádvécse

   Hernyék

   Hét

   Hetefejércse

   Hetes

   Hetvehely

   Hetyefő

   Heves

   Hevesaranyos

   Hevesvezekény

   Hévíz

   Hévízgyörk

   Hidas

   Hidasnémeti

   Hidegkút

   Hidegség

   Hidvégardó

   Himesháza

   Himod

   Hirics

   Hobol

   Hodász

   Hódmezővásárhely

   Hollád

   Hollóháza

   Hollókő

   Homokbödöge

   Homokkomárom

   Homokmégy

   Homokszentgyörgy

   Homorúd

   Homrogd

   Hont

   Horpács

   0x08 graphic
   Hort

   Hortobágy

   Horváthertelend

   Horvátlövő

   Horvátzsidány

   Hosszúhetény

   Hosszúpályi

   Hosszúpereszteg

   Hosszúvíz

   Hosszúvölgy

   Hosztót

   Hottó

   Hőgyész

   Hövej

   Hugyag

   Hunya

   Hunyadfalva

   Husztót

   Ibafa

   Iborfia

   Ibrány

   Igal

   Igar

   Igrici

   Iharos

   Iharosberény

   Ikervár

   Iklad

   Iklanberény

   Iklódbördőce

   Ikrény

   Iliny

   Ilk

   Illocska

   Imola

   Imrehegy

   Ináncs

   Inárcs

   Inke

   Ipacsfa

   Ipolydamásd

   Ipolyszög

   Ipolytarnóc

   Ipolytölgyes

   Ipolyvece

   Iregszemcse

   Irota

   Ispánk

   Istenmezeje

   Istvándi

   Iszkaszentgyörgy

   Iszkáz

   Isztimér

   Ivád

   Iván

   Ivánbattyán

   Ivánc

   Iváncsa

   Ivándárda

   Izmény

   Izsák

   Izsófalva

   Jágónak

   Ják

   Jakabszállás

   Jákfa

   Jákfalva

   Jákó

   Jánd

   Jánkmajtis

   Jánoshalma

   Jánosháza

   Jánoshida

   Jánossomorja

   Járdánháza

   Jármi

   Jásd

   Jászágó

   Jászalsószentgyörgy

   Jászapáti

   Jászárokszállás

   Jászboldogháza

   Jászdózsa

   Jászfelsőszentgyörgy

   Jászfényszaru

   Jászivány

   Jászjákóhalma

   Jászkarajenő

   Jászkisér

   Jászladány

   Jászszentandrás

   Jászszentlászló

   Jásztelek

   Jéke

   Jenő

   Jobaháza

   Jobbágyi

   Jósvafő

   Juta

   Kaba

   Kacorlak

   Kács

   Kacsóta

   Kadarkút

   Kajárpéc

   Kajászó

   Kajdacs

   Kakasd

   Kákics

   Kakucs

   Kál

   Kalaznó

   Káld

   Kálló

   Kallósd

   Kállósemjén

   Kálmáncsa

   Kálmánháza

   Kálócfa

   Káloz

   Kám

   Kamond

   Kamut

   Kánó

   Kántorjánosi

   Kány

   Kánya

   Kányavár

   Kapolcs

   Kápolna

   Kápolnásnyék

   Kapoly

   Kaposfő

   Kaposgyarmat

   Kaposhomok

   Kaposkeresztúr

   Kaposmérő

   Kapospula

   Kaposújlak

   Kaposszekcső

   Kaposszerdahely

   Káptalanfa

   Káptalantóti

   Kapuvár

   Kára

   Karácsond

   Karád

   Karakó

   Karakószörcsök

   Karancsalja

   Karancsberény

   Karancskeszi

   Karancslapujtő

   Karancsság

   Kárász

   Karcag

   Karcsa

   Kardos

   Kardoskút

   Karmacs

   Károlyháza

   Karos

   0x08 graphic
   Kartal

   Kásád

   Kaskantyú

   Kastélyosdombó

   Kaszaper

   Kaszó

   Katádfa

   Katafa

   Kátoly

   Katymár

   Káva

   Kávás

   Kazár

   Kázsmárk

   Kazsok

   Kecel

   Kecskéd

   Kehidakustány

   Kék

   Kékcse

   Kéked

   Kékesd

   Kékkút

   Kelebia

   Keléd

   Kelemér

   Kéleshalom

   Kelevíz

   Kemecse

   Kemence

   Kemendollár

   Kemeneshőgyész

   Kemeneskápolna

   Kemenesmagasi

   Kemenesmihályfa

   Kemenespálfa

   Kemenessömjén

   Kemenesszentmárton

   Kemenesszentpéter

   Keménfa

   Kémes

   Kemestaródfa

   Kemse

   Kenderes

   Kenéz

   Kenézlő

   Kengyel

   Kenyeri

   Kercaszomor

   Kercseliget

   Kerecsend

   Kerecseny

   Kerekegyháza

   Kerekharaszt

   Kereki

   Kerékteleki

   Keresztéte

   Kerkabarabás

   Kerkafalva

   Kerkakutas

   Kerkáskápolna

   Kerkaszentkirály

   Kerkateskánd

   Kérsemjén

   Kerta

   Kertészsziget

   Keszeg

   Kesznyéten

   Keszőhidegkút

   Kesztölc

   Keszü

   Kétbodony

   Kétegyháza

   Kéthely

   Kétpó

   Kétsoprony

   Kétújfalu

   Kétvölgy

   Kéty

   Kevermes

   Kilimán

   Kimle

   Kincsesbánya

   Királd

   Királyegyháza

   Királyhegyes

   Királyszentistván

   Kisapáti

   Kisapostag

   Kisar

   Kisasszond

   Kisasszonyfa

   Kisbabot

   Kisbágyon

   Kisbajcs

   Kisbajom

   Kisbárapáti

   Kisbárkány

   Kisbér

   Kisberény

   Kisberzseny

   Kisbeszterce

   Kisbodak

   Kisbucsa

   Kisbudmér

   Kiscsécs

   Kiscsehi

   Kiscsősz

   Kisdér

   Kisdobsza

   Kisdombegyház

   Kisdorog

   Kisecset

   Kisfalud

   Kisfüzes

   Kisgörbő

   Kisgyalán

   Kisgyőr

   Kishajmás

   Kisharsány

   Kishartyán

   Kisherend

   Kishódos

   Kishuta

   Kisigmánd

   Kisjakabfalva

   Kiskassa

   Kiskinizs

   Kiskorpád

   Kisköre

   Kiskunlacháza

   Kiskunmajsa

   Kiskutas

   Kisláng

   Kisléta

   Kislippó

   Kislőd

   Kismányok

   Kismarja

   Kismaros

   Kisnamény

   Kisnána

   Kisnémedi

   Kisnyárád

   Kisoroszi

   Kispalád

   Kispáli

   Kispirit

   Kisrákos

   Kisrécse

   Kisrozvágy

   Kissikátor

   Kissomlyó

   Kistamási

   Kistapolca

   Kistelek

   Kistokaj

   Kistolmács

   Kistormás

   Kistótfalu

   Kisújszállás

   Kisunyom

   Kisvarsány

   0x08 graphic
   Kisvásárhely

   Kisvaszar

   Kisvejke

   Kiszombor

   Kiszsidány

   Kisszállás

   Kisszékely

   Kisszekeres

   Kisszentmárton

   Kissziget

   Kisszőlős

   Klárafalva

   Kocs

   Kocsér

   Kocsola

   Kocsord

   Kóka

   Kokad

   Kolontár

   Komádi

   Komjáti

   Komlódtótfalu

   Komlósd

   Komlóska

   Komoró

   Kompolt

   Kondó

   Kondorfa

   Kondoros

   Kóny

   Konyár

   Kópháza

   Koppányszántó

   Korlát

   Koroncó

   Kórós

   Kosd

   Kóspallag

   Kótaj

   Kovácshida

   Kovácsszénája

   Kovácsvágás

   Kozárd

   Kozármisleny

   Kozmadombja

   Köblény

   Köcsk

   Kökény

   Kőkút

   Kölcse

   Kölesd

   Kölked

   Kömlő

   Kömlőd

   Kömörő

   Kömpöc

   Környe

   Köröm

   Kőröshegy

   Körösladány

   Körösnagyharsány

   Köröstarcsa

   Kőröstetétlen

   Körösújfalu

   Körösszakál

   Körösszegapáti

   Kőszárhegy

   Kőszegdoroszló

   Kőszegpaty

   Kőszegszerdahely

   Kötcse

   Kötegyán

   Kőtelek

   Kővágóörs

   Kővágószőlős

   Kővágótöttös

   Kövegy

   Köveskál

   Krasznokvajda

   Kulcs

   Kunadacs

   Kunágota

   Kunbaja

   Kunbaracs

   Kuncsorba

   Kunfehértó

   Kunhegyes

   Kunmadaras

   Kunpeszér

   Kunszállás

   Kunszentmárton

   Kunszentmiklós

   Kunsziget

   Kup

   Kupa

   Kurd

   Kurityán

   Kustánszeg

   Kutas

   Kutasó

   Kübekháza

   Külsősárd

   Külsővat

   Küngös

   Lábatlan

   Lábod

   Lácacséke

   Lad

   Ladánybene

   Ládbesenyő

   Lajoskomárom

   Lajosmizse

   Lak

   Lakhegy

   Lakitelek