Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Többcélú Társulás Rendezvények/Események/Hírek Közoktatási reform
Navigáció
Elérhetőség
 
Bekezdések

Közoktatási reform

Közoktatási reform.doc — Microsoft Word Document, 113Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Emlékeztető a 2008. 10. 09-én Budapesten megtartott „A kistérségi finanszírozás aktuális kérdései” című képzésről

Előadó: Peresztegi Gergely

Közoktatási reform célja és eszközei

Cél az esélykülönbségek csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, a jelentkező diszkrimináció felszámolása, az alapkészségek (írás, olvasás, számolás, szövegértés) megerősítése, a rendszer jelenleginél hatékonyabb működésének elősegítése, az önkormányzatok társulásának ösztönzése. Ennek keretében:

- társulások további kialakításának ösztönzése,

- a közoktatási támogatások meghatározása a közoktatásról szóló törvényben meghatározott paraméterek alapján,

- minőségi követelmények érvényesítése az alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozásánál,

2007. szeptember 1-jétől a pedagógusok kötelező óraszáma két órával megemelkedik,

- átalakul a közoktatás mérés-értékelés rendszere. Az országos mérési, értékelési eredményeket - amely tükrözi rangsorukat - megkapják az iskolák. Ennek figyelembevételével át kell tekinteniük az intézmény minőségpolitikai rendszerét.

2007. és 2008. évi fő hangsúlyok a közoktatás finanszírozásában I.

 • Alap- hozzájárulás: szeptember 1-jétől egyetlen, egységes - több oktatás-szervezési paraméter alapulvételével képzett - teljesítmény-mutató alapján jár a hozzájárulás. A közoktatási teljesítménymutató az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport/osztály átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, a pedagógus kapacitás, azaz a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevétele) alapozza az alapfeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét,

 • 2008. szeptemberétől az óvodák, az általános és középiskolák mellett - a kollégiumi, az alapfokú művészetoktatási, valamint a napközis és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások is a közoktatási teljesítmény-mutató alapján számolódnak.

2007. és 2008. évi fő hangsúlyok a közoktatás finanszírozásában II.

 • elindul az óvodáskorúak teljes körű ellátását eredményező 3 éves program,

 • fokozottabb gondoskodásban részesülhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek,

 • az alapfokú művészetoktatásban erőteljesebb ösztönzést kap a minőségi munka,

 • az intézményi társulások óvodai, általános iskolai normatívájának igénybevételéhez méretgazdaságossági elvárások társulnak fokozatos (felmenő rendszerű) bevezetéssel,

 • kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével

 • az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának (ONHIKI) feltételrendszerében - a 2007. évi költségvetési törvényben már elfogadott szabályok alapján - a társult feladatellátás még inkább előtérbe kerül.

2007. és 2008. évi fő hangsúlyok a közoktatás finanszírozásában III.

 • A kistérségi feladatellátás támogatására 2008. évben 28,1 milliárd forint áll rendelkezésre (szemben a 2007. évi 19,3 milliárddal és a 2006. évi 15,4 milliárddal).

 • A támogatási rendszer kiemelten ösztönzi a többcélú kistérségi társulások közvetlen intézményfenntartását. A differenciált támogatások hatására a többcélú kistérségi társulások jelentős számú intézményt vettek át társulási fenntartásba mid a közoktatás, mind a szociális ellátás területén.

 • Mindezek hatására - az államháztartási törvény szerinti kiegészítő felmérés alapján - a többcélú kistérségi társulások mintegy 28,8 milliárd forint támogatásban részesülnek 2008. évben (ebből közoktatási célra mintegy 13 milliárd forint támogatás jut).

2009. évi költségvetési törvényjavaslat új jogcímei

 • Az új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások” (5. sz. melléklet 24.):

 1. az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása: 3 720,0 millió Ft

 2. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása: 950 millió Ft

 3. A közoktatási intézményvezetők kiegészítő illetménye: 2 600,0 millió Ft

 4. A pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetménye: 3 670,0 millió Ft (4 hónapra)

 5. Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatás: 855,0 millió Ft (4 hónapra)

 • Komprehenzív iskola-modellek támogatás: 747,0 millió Ft (5. sz. melléklet 25.)

 • Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán: 50,0 millió Ft (4 hónapra) (5. sz. melléklet 26.)

 • Óvodáztatási támogatás: 760,0 millió Ft (5. sz. melléklet 27.)

 • Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához: 100,0 millió Ft (5. sz. melléklet 28.)

A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői I.

A Társulások 2008. évi normatív támogatásának alapelvei:

 • azok a Társulások kapnak működési támogatást, amelyek ténylegesen ellátják az adott közszolgáltatási feladatot,

 • kiszámítható finanszírozás (a 2006. és 2007. évi támogatással összhangban van a támogatandó feladatok köre, többnyire változatlan a támogatás fajlagos összege),

 • a támogatás felhasználása során továbbra is biztosított a Társulások döntési jogköre (ezért szabadon határozhatnak arról, hogy a támogatást működési vagy felhalmozási célra közoktatási intézményi feladat kivételével - a költségvetési törvény keretei között - más feladatokra átcsoportosíthatják),

 • továbbra is lehetőség van az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetén is támogatás igénylésére (az a Társulás igényelheti a támogatást, amely a „szomszédos” kistréség számára is ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek területén a „szomszédos” kistérségre is átnyúló intézményi társulás székhelytelepülése található).

Közoktatási intézményi feladat feltételrendszere

 • Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha a feladat ellátásában részt vevő - megfelelő számú - önkormányzatok által működtetett valamennyi közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település egyedül, vagy több település intézményi társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel a költségvetési törvényben az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy a települések által önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell intézményfenntartó társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem igényelhető).

 • E feladatellátáshoz a támogatás új feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás legkésőbb 2008. szeptember 1-jéig fogadja el az intézkedési tervét a közoktatási törvény 85 § 4) bekezdése szerinti előírásnak megfelelően, településenkénti bontásban.

Átlaglétszám-feltételek - önálló intézmény

Intézmény megnevezése

2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

évfolyam

Átlaglétszám-feltétel

évfolyam

Átlaglétszám-feltétel

Önállóan fenntartott óvoda

Valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az első és második óvodai nevelési évben)

15 (20)

Valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén)

15 (20)

Önállóan fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam

1-4. évfolyamokon

együttesen

15

1-4. évfolyamokon együttesen

15

Önállóan fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam

5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5. és 6. évfolyamokon)

17 (23)

5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5-7. évfolyamokon)

17 (23)

Átlaglétszám-feltételek - társult intézmény I.

Intézmény megnevezése

2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

évfolyam

Támogat

-

hatósági feltételek

csökkentett feltételek

évfolyam

Támogat

-

hatósági feltételek

csökkentett feltételek

Társulás/intézményi társulás által fenntartott óvoda,

valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az eső és második óvodai nevelési évben)

15 (20)

13

valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10  00) főnél nagyobb település részvétele esetén)

15 (20)

13

Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott óvoda feltéve, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti

valamennyi óvodai nevelési évben együttesen

13

valamennyi óvodai nevelési évben együttesen

13

Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam

1-4. évfolyamokon együttesen

15

13

1-4. évfolyamokon együttesen

15

13

Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott iskola 1-4. évfolyam, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti és az oktatás egy helyen történik

az 1-4. évfolyamokon együttesen

13

az 1-4. évfolyamokon együttesen

13

Átlaglétszám-feltételek - társult intézmény II.

Intézmény megnevezése

2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek

évfolyam

Támogat

-

hatósági feltételek

csökkentett feltételek

évfolyam

Támogat

-

hatósági feltételek

csökkentett feltételek

Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam

5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5. és 6. évfolyamokon)

17 (23)

15

5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5-7. évfolyamokon)

17 (23)

15

Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam, ha a településik átlagos lakosságszáma 500 fő alatti és az oktatás egy helyen történik

5-8. évfolyamokon együttesen

15

5-8. évfolyamokon együttesen

15

Társulás által fenntartott egységes iskola

Szakiskola 9-10. évfolyam

23

Szakiskola 9-10. évfolyam

23

9-13. évfolyam

28

9-13. évfolyam

28

Differenciált támogatás - intézményi társulás kontra Társulás

 • A differenciált támogatás a közoktatási intézményi feladat esetében fokozott mértékben jelenik meg. A Társulás által fenntartott intézménybe bejáró gyermekek után nagyobb támogatást vehet igénybe a Társulás, a költségvetési törvény ezzel is ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy fontolják meg közoktatási intézményeik Társulás fenntartásába adását.

 • Hosszabb távon a közoktatási intézmények kistérségen belül összehangolt és a demográfiai változásokat legmegfelelőbben kezelni képes működtetését a Társulás tudja megoldani.

Közoktatási intézmény Társulás által történő fenntartása I.

 • E megoldás esetében indokolt biztosítani, hogy a társulási megállapodásban gondoskodjanak a közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos döntési jogkörök meghatározásáról (költségvetés meghatározása, intézmény átszervezésével kapcsolatos kérdések, stb.).

 • Előnye e megoldásnak, hogy az egy fenntartó (Társulás) alá tartozó intézmények tekintetében

 • össze lehet hangolni a pedagógiai programokat,

 • meg lehet teremteni az intézmények közötti átjárhatóságot,

 • a pedagógusok hatékony foglalkoztatása: kirendelés, utaztatás stb.

is megvalósítható

Közoktatási intézmény Társulás által történő fenntartása II.

 • Alapvetően két modellt láthatunk:

 • korábban önállóan vagy intézményi társulásban fenntartott intézmények kerültek a Társulás fenntartásába további intézményi integráció nélkül (azaz a Társulás több székhellyel tart fenn közoktatási intézményeket),

 • Társulás több korábban önálló, vagy intézményi társulások által fenntartott intézmény nagyfokú integrálását (egy intézménnyé történő összevonással) végezte el és vette fenntartásba.

Közoktatási intézmények fenntartása intézményi társulások útján

 • Intézményi társulások által fenntartott intézmények esetében vannak rossz tapasztalatok is:

 • Egymástól távol eső, egymást nehezen megközelítő települések társulnak,

 • Keresztbe járnak a tanulók (intézmény székhelyén 5-8. évfolyam, a tagintézményben az 1-4. évolyam tanul), azaz mindenki utazik,

 • Szakos ellátottságot nem biztosítják: több tagintézményben megmarad a rossz kihasználtság és a tanárok utaztatásáról sem gondoskodnak.

 • Tanulság: a közös feladatellátás ösztönzése nem mindig a leghatékonyabb / legeredményesebb együttműködéseket eredményezi (magasabb támogatásért több esetben nem a szakmailag legjobb megoldás születik). Ezért, jó példák terjesztését és fokozottabb ellenőrzést szükséges megvalósítani. Tapasztalatokat hasznosítani kell a szabályozásban is, bár nem lehet minden normatív eszközökkel szabályozni.

Változások a 2009. évi költésvetési törvényjavaslat alapján I.

 • A közoktatási intézmények többcélú kistérségi társulás általi fenntartásának irányába hat a többcélú társulás által fenntartott intézménybe bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 100 000 Ft/főről 105 000 Ft/főre növekedése.

 • A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás 40 000 Ft/főről 100 000 Ft/főre nő, mely egyfelől a városok érdekeltségét növeli, másfelől további ösztönzést nyújt az egységes pedagógiai programmal működő általános iskolai és középiskolai feladatot egyaránt ellátó intézmények kialakítására és a többcélú kistérségi társulás által történő fenntartására. Ilyen intézmények kialakítása hosszabb távon megoldást jelent a kistelepülések számára is, hiszen így a gyermekek tanulók továbbhaladása középfokú oktatási intézményekbe biztosítható.

 • A kistelepülési tagintézményi támogatás esetében szigorítást jelent, és egyben minőségi elvárást fogalmaz meg az a feltétel, hogy az érintett általános iskolákban a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. Tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg. Tekintettel arra, hogy ezen intézmények esetén az átlaglétszám-feltételek teljesítése nélkül is igénybe vehető e támogatás, fontos a szakmai elvárás közvetítése.

Változások a 2009. évi költésvetési törvényjavaslat alapján II.

 • A többcélú kistérségi társulások a nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében a szakszolgálati ellátásban részesülők után

 • A 2008. évi 11 000 Ft/ellátott helyett 9 800 Ft/ellátott támogatást igényelhetnek, ha a gyermeknek utaznia kell az ellátás helyére, és

 • Ennek másfélszeresét, azaz 14 700 Ft/ellátott támogatást, ha az ellátottakról lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben gondoskodnak, ahol azok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

 • Hangsúlyos elemként jelenik meg, hogy amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult az e fejezet szerinti támogatásokra. E szabály biztosítja a közoktatási feladatok kistérségi szinten történő összehangolását, és azt, hogy egy gyermek - férőhely hiányában - se maradhasson ellátás nélkül.

Változások a 2009. évi költésvetési törvényjavaslat alapján III.

 • A Közokt. Tv. Alapján az egységes óvoda-bölcsőde intézményben a második életévüket betöltő gyermekeket az óvodások között két főként figyelembe lehet venni. E szabály segíti, hogy a fenntartók a bölcsődés korú gyermekek ellátásáról gondoskodni tudjanak.

 • A támogatás igénybe vételének további feltételeként jelennek meg az alábbi szabályok, melyek a nem valós együttműködésen alapuló intézményi társulások ellen kívánnak hatni. A javaslat lapján a következő esetekben az intézményi társulások elveszítik a támogatásra való jogosultságot, ha

 1. általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy

 2. a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, vagy

 3. a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátásra (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tart fenn.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások mutatószám-felmérése I.

 • A 2008. évi költségvetési hozzájárulások és támogatások felmérése elektronikusan történt:
  http://ebr42.otm.gov.hu

 • Cél, hogy a közoktatás területén az informatikai támogatás segítségével integrálható legyen az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások igénylésének (jelenleg a költésvetési törvény 8. számú melléklet IV. fejezet szerinti támogatások igénylése külön excel táblázat kitöltésével történi) rendszere, mely:

 • intézményi szintű felmérés esetén lehetséges, akkor ha

 • kizárólag az adatgazda (önálló önkormányzati intézményfenntartó, intézményi társulás székhely települése, illetve többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézmények esetén) szolgáltat adatot, mely

 • kistérségi szinten a kistérségi társulások feltételrendszerének figyelembevételével összesül.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások mutatószám-felmérése II.

 • Tekintettel arra, hogy a közoktatási célú hozzájárulások 2007. évtől a közoktatási nevelési/tanévekhez igazodnak, ezért a 2007. évi költésvetési törvény meghatározta 2008. szeptemberéig a közoktatási hozzájárulások támogatások igénybe vételének feltételrendszerét és a fajlagos összegeket is.

 • A 2008. évi költségvetési törvény 2008. évre így kizárólag 4 hónapra határoz meg feltételeket a közoktatás normatív hozzájárulások vonatkozásában (kivételt jelent ez alól a nem közoktatási évre igényelhető, már említett 5. évfolyamos tanulók étkeztetésének támogatása)

 • Fontos, hogy az önkormányzat, Társulás az igénylés során a költésvetési törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti kiegészítő szabályokat és a vonatkozó ágazati jogszabályokat is figyelembe vegye (pl. oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza-e igényjogosultságot megalapozó tevékenységet, hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, valamint a hozzájárulást megalapozó okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül stb.)

Központi hozzájárulások és támogatások ellenőrzése

 • Az Államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó, a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő támogatásai, hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerűségét a Kincstár a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követő és december 31-éig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat.

 • A felülvizsgálatot a Kincstár folytatja el, szükség szerint helyszíni ellenőrzés keretében. A MÁK-nál jelenleg folyik az országot lefedő ellenőri hálózat kiépítése, melynek célja, hogy a helyi önkormányzatok és a kistérségi társulások központi költségvetésből származó bevételeinek ellenőrzése mélyreható és teljes körű legyen.

2009. évi hazai fejlesztési lehetőség

 • A költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklete 4 350,0 millió forintos előirányzatot tartalmaz a „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” jogcímen

 • Támogatás igényelhető

 1. a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére;

 2. azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek a 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek;

 3. a 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére.

 • Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont esetén 30,0 millió forint.

 • Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül.

 • A támogatás igénylésének és felhasználásának szabályait 2009. február 28-áig kiadott rendelet fogja rögzíteni.

Többcélú kistérségi társulások jövőképe, szerepük a közoktatásban

 • A Társulások továbbra is „csak” eszközök, létrehozásuk nem lehet cél (láthatunk jó feladat-ellátási megoldást önállóan és intézményi társulás útján történő intézményfenntartás esetén is).

 • Nem lehet kizárólagos a szerepük - finanszírozási rendszer tehát ebben a tekintetben nem változik.

 • A Társulások által fenntartott intézmények számának növekedésével és a jó tapasztalatok beépítésével azonban a jövőben tovább növekedhet a Társulások közoktatási támogatásának súlya (természetesen az intézményi társulások támogatása ebbe beleértendő) - melynek forrását várhatóan a IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül kell megteremteni.

 • Az intézményfenntartás új formái kikényszeríthetik a nem megfelelő ágazati szabályozók módosítását.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek